Nowy Newsletter
         PROSIMY O WSPARCIE  facebook  twitter

Archiwum

Archiwum 1     Archiwum 2     Archiwum 3
Spotkanie Wielkanocne Oddziału Warszawskiego

     5 kwietnia 2016 roku odbyło się Spotkanie Wielkanocne Oddziału Warszawskiego. Swoję obecnością zaszczycił nas Metrpolita Warszawski Ksiądz Kazimierz Kardynał Nycz, który pobłogosławił nas i nasz stół, i wygłosił słowo. Wśród zaproszonych gości byli również Minister Krzysztof Łaszkiewicz, Senator Jan Maria Jackowski i Poseł Marek Suski.
     Poniżej prezentujemy fotografie ze spotkania.Fotografie ze spotkania


Góra strony 


Zmamy już tematykę kolejnych spotkań Oddziału Warszawskiego PTZ

Szczegóły na stronie Oddziału 

 

 Góra strony 

Przedstawiciele PTZ uczestniczyli w posiedzeniach Senackiej i Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

      8 marca odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na którym przedstawiciel Ministersta Rolnictwa i Rozwoju Wsi sekretarz stanu Zbigniew Babalski przedstawił informację na temat projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Przedstawiciele wielu środowisk zgłosili swoje uwagi. Byli też obecni przedstawiciele Poslkiego Towarzystwa Ziemiańskiego, którzy zaapelowali o przywrócenie prawa pierwokupu ziemi rolnej dla byłych właścicieli i ich spadkobierców. 
     16 i 17 marca odbyły się posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na których odbyła się dyskusja nad projektemustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Przedstawiciele PTZ również byli na nich obecni i przedstawili swoje argumenty za przywróceniem prawa pierwokupu dla byłych właścicieli i ich spadkobierców. Odbyli też kilka istotnych rozmów kuluarowych.
     Są również w planach kolejne rozmowy - oficjalne i na wysokim szczeblu.

     Ciąg dalszy nastąpi.

Zapis video z posiedzenia Senackiej Komisji w dniu 8 marca

Zapis video z posiedzenia Sejmowej Komisji w dniu 16 marca

Zapis video z posiedzenia Sejmowej Komisji w dniu 17 marca cz. II

W dniu 17 marca odbyły się dwa posiedzenia - wspomniana ustawa była omawiana na drugim. 

Góra strony 

Oświadczenie Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego
w
obec projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

     Ustosunkowując się do projektowanej przez rząd ustawy Polskie Towarzystwo Ziemińskie wydało Oświadczenie. Treść oświadczenia podajemy na osobnej stronie. 


Treść Oświadczenia
  

Góra strony 


Kolejne posiedzenia Zespołu Parlamentarnego
Komunikat PTZ 

     W dniu 10.02. br. odbyło się kolejne spotkanie, z udziałem przedstawicieli PTZ, Parlamentarnego Zespołu ds. uregulowania stosunków własnościowych. Podczas posiedzenia omówiono zasady współpracy pomiędzy parlamentarzystami, a przedstawicielami naszego stowarzyszenia. Uzgodniono dwa podstawowe obszary działania. Długofalowy, dotyczący wypracowania warunków przygotowania ustawy reprywatyzacyjnej. Poza tym Zespół będzie podejmował działania interewencyjne, w przypadkach gdy podejmowane przez Sejm prace legislacyjne budzić będą zastrzeżenia dotyczące prawa własności. 

     Dlatego podczas posiedzenia omówiono projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który niebawem ma być zgłoszony w Sejmie. W związku z faktem, że 1 maja 2016 r. kończy się okres ochronny na nabywanie polskich nieruchomości rolnych przez obcokrajowców, rząd opracował projekt ustawy, który ma zapobiegać masowej sprzedaży ziemi cudzoziemcom. Ma ona zastąpić powszechnie krytykowaną ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego, uchwaloną przez porzednią ekipę w 2015 r. 
     W naszej opinii projekt ten budzi poważne zastrzeżenia. PTZ stoi na stanowisku, że jakkolwiek podjęcie takich uregulowań jest niezbędne, to jednak powinny być one zgodne z Konstytucją RP i obowiązującym prawem. Rządowy projekt  takich wymogów formalnych niestety niespełnia. Wprowadza bowiem drakońskie obostrzenia przy nabywaniu ziemi i prowadzeniu gospodarstw rolnych, a także dotyczące dziedziczenia nieruchomości. Ziemia stanie się dobrem, którego obrót będzie w istocie zablokowany, niedostępny dla 90% społeczeństwa, co spowoduje w konsekwencji spadek wartości tego aktywa, a tym samym obniżenie zabezpieczenia wartości kredytów hipotecznych, jakie rolnicy zaciągnęli w bankach. Projekt ustawy narusza prawo własności, uzależniając je od arbitralnych decyzji ANR, która uzyskala prawo nabywania nieruchomości rolnych, co oznaczać będzie de facto przymusowe wywłaszczenie dotychczasowego właściciela. Poza tym wyłącznie ziem z obrotu, poprzez uniemożliwienie jej nabywania osobom trzecim, jest rażącym przykładem naruszenia wolności gospodarczej i swobody inwestowania. 
     Proponowana ustawa pozbawia także spadkobierców dotychczasowych właścicieli prawa pierwszeństwa nabycia nieruchomości rolnych przejętymi komunistycznymi dekretami nacjonalizacyjnymi, zbywanych obecnie przez Skarb Państwa. Jest to odebranie prawa słusznie nabytego, co stanowi naruszenie konstytucji. Był to jedyny przywilej przyznany tej grupie, ułatwiający odzyskiwanie bezprawnie przez państwo zawłaszczonego mienia.
     Polskie Towarzystwo Ziemiańskie przygotowało raport regulacyjny dotyczący tego aktu prawnego, który został przekazany członkom zespou, przedstawicielom Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wszystkim zainteresowanym osobom. Pokazujemy w nim zagrożenia wypływające z wadliwych zapisów prawnych oraz proponujemy takie rozwiązania, które temu zapobiegną. Członkowie Zespołu podzielili nasze stanowisko w sprawie projektu i postanowili na nastepne spotkanie Zespołu zaprosić przedstawiciela Ministerstwa celem dokonania stosownych wyjaśnień. Jednoczesnie zgłoszone zostaną interpelacje, poselska i senatorska w tej kwestii.
     Kolejne posiedzenie Zespołu odbyło się 25 lutego 2016 roku. Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie przybył zapowiadając przybycie w późniejszym terminie. Zostały szeroko omówione problemy dotyczące własności rolnej, gruntów warszawskich i spółdzielni mieszkaniowych.  Poniżej podajemy odnośnik do zapisu video z posiedzenia. Kolejne posiedzenie Zespołu odbędzie się na podczas następnej sesji Sejmu.


Strona Zespołu

Zapis z posiedzenia Zespołu w dniu 25 lutego 2015 roku


Góra strony 
 

Słownik
 "Ziemianie polscy XX wieku"
 
     Informujemy, że na rynku księgarskim ukazał się 11 tom słownika "Ziemianie polscy XX wieku" pod redakcją naukową prof. dr. hab. Tadeusza Epszteina. 
 
     Jest to kolejna partia życiorysów poszczególnych ziemian i ich rodzin. Polecamy, a kupić można też internetowo, wchodząc na poniższy link wydawnictwa DiG:
 

http://www.dig.com.pl/index.php?s=karta&id=1239 

Góra strony 

Spotkanie przedstawicieli PTZ z dziennikarzami i politykami

 
     W "Galerii Delfiny" w Warszawie odbyło się spotkanie, zainicjowane przez Zarząd Główny PTZ z dziennikarzami i niektórymi politykami. Było ono okazją do podsumowania roku 2015 w życiu PTZ i przedyskutowania planowanych wydarzeń i działań w roku bieżącym. 
     Spotkanie w ramach Galeria Delfiny i ART-MEDIA zorganizowali: Ignacy Krasicki jr., szef ART-MEDIA, Izabela Girtler (Bela Girtler) oraz Marcin Schirmer, prezes PTZ.
Zdjęcia autorstwa Józef Gwiazdowski, dziękujemy!

Spotkanie w Galerii Delfiny - fotografie


Góra strony 

Spotkanie Opłatkowe Oddziału Warszawskiego PTZ


     22 grudnia 2015 roku w Domu Pielgrzyma "Amicus" przy parafii św. Stanisława Kostki na Żoliborzu odbyło się Spotkanie Świąteczne (Opłatek) Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego w Warszawie. Swoją obecnością zaszczycił nas Jego Eminencja Ksiądz Kazimierz Kardynał Nycz. Prezentujemy obszerną relację fotograficzną.Opłatek Oddziału Warszawskiego PTZ - fotografie

 Góra strony 


Pierwsze Posiedzenie Zespołu Parlamentarnego

     14 stycznia odbyło się pierwsze posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Uregulowania Stosunków Własnościowych. Powstał on z inicjatywy Posłów Klubu Kukiz'15 w porozumieniu z Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. Będzie forum do dyskusji nad skutkami braku uregulowań prawnych dotyczących własności. Będzie pomagał w stworzeniu politycznego klimatu dla przemian i uchwalenia ustawy o restytucji mienia.
     Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego deklaruje wsparcie dla Zespołu.
 


Strona Zespołu


 
Góra strony 
 


Podjęliśmy współpracę z Kancelarią Prawniczą

 

    Podjęliśmy współprcę z Kancelarią Prawniczą R. Olszewski J. Tokarski i Wspólnicy. Jest to warszawska kancelaria obecna na rynku prawniczym od 1999 r. Udziela wsparcia i pomocy prawnej Polskiemu Towarzystwu Ziemiańskiemu we wszystkich kwestiach prawnych związanych z jego działalnością. Kancelaria, mając na uwadze formę i charakter działalności Stowarzyszenia, dostosowała zasady współpracy indywidualnie do naszych potrzeb.
     Zachęcamy naszych członków do kontaktu z kancelarią.

R. Olszewski J. Tokarski i Wspólnicy
Kancelaria Prawnicza spółka komandytowa
ul. Mariensztat 8, 00-302 Warszawa

T: +48 (22) 538 91 15-16,
F: +48 (22) 538 91 76

 


Góra strony 

Zmarł Profesor Janusz Odrowąż-Pieniążek


Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

 

JANUSZA ODROWĄŻA-PIENIĄŻKA
(1931-2015)

syna Ludwika i Heleny z Korybut-Daszkiewiczów
historyka literatury, wieloletniego dyrektora
Muzeum Literatury w Warszawie,

przyjaciela naszego środowiska
 

Wyrazy współczucia kierujemy do całej rodziny,
a w szczególności do syna
JACKA ODROWĄŻA-PIENIĄŻKA

Pana Dyrektora będzie nam wszystkim brakować

 
Zarząd Główny i Rada Naczelna PTZ 


Fot. żródło - http://www.rp.pl/Kultura/151209307-Zmarl-Janusz-Odrowaz-Pieniazek.html


Góra strony 

 


Wznowiliśmy działania w Parlamencie

Rozpoczęliśmy spotkania w nowym Parlmencie. Spotkaliśmy się z dużo większym zainteresowaniem niż w poprzedniej kadencji. Uruchomione zostały konkretne procesy. Szczegóły podamy w najbliższym czasie.

Góra strony 


Nowy Oddział PTZ w Kielcach

     14 listopada odbyło się spotkanie założycielskie nowego Oddziału Świętokrzyskiego PTZ z siedzibą w Kielcach. Prezesem został Marek Michniewski.

Zmarł Wojciech Fudakowski poprzedni Prezes Polskiego Związku Ziemian w LondynieW dniu 13 kwietnia odszedł od nas


Wojciech Fudakowski 
 

poprzedni Prezes
Polskiego Związku Ziemian w Londynie

Rodzinie zmarłego składamy
wyzrazy szczerego współczucia

***

Zarząd Główny i Rada Naczelna
Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego
  
 

Panu Andrzejowi Skarzyńskiemu
z powodu śmierci żonyIzabeli z Potkańskich
 
składamy wyrazy
szczerego współczucia

***

Zarząd Oddziału Wielkopolskiego,
Zarząd Główny i Rada Naczelna

Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego
   Spotkanie Wielkanocne Oddziału Warszawskiego

     5 kwietnia 2016 roku odbyło się Spotkanie Wielkanocne Oddziału Warszawskiego. Swoję obecnością zaszczycił nas Metrpolita Warszawski Ksiądz Kazimierz Kardynał Nycz, który pobłogosławił nas i nasz stół, i wygłosił słowo. Wśród zaproszonych gości byli również Minister Krzysztof Łaszkiewicz, Senator Jan Maria Jackowski i Poseł Marek Suski.
     Poniżej prezentujemy fotografie ze spotkania.Fotografie ze spotkania

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 1 kwietnia 2016 r.
odszedł od nas

 
Artur Górski

Poseł na Sejm RP

Wielki Przyjaciel
Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego

Rodzinie Zmarłego składamy
serdeczne wyrazy współczucia

***

Członkowie Zarządu Oddziału Warszawskiego
Zarząd Główny i Rada Naczelna
Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego

                                                                                                                                            fot. Kronika Sejmowa 


     Msza święta pogrzebowa za śp Posła na Sejm RP Artura Górskiego została odprawiona dnia 9.04.2016 roku o godzinie 12.00 w Bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie przy ul. Świętojańskiej 8. Uroczystości pogrzebowe odbyły się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w alei zasłużonych - ul. Powązkowska 43/45 bezpośrednio po mszy.


 

 


 

Bal Ziemiański 30 stycznia 2016 r.

     Jak co roku w karnawale, w dniu 30 stycznia 2016 r. zorganizowano  Bal Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego  w Sali Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie, bal ten  wpisał się już na stałe na listę warszawskich (a może nawet ogólnopolskich)  wydarzeń towarzyskich w okresie karnawału.
     Bal tradycyjnie rozpoczął się kolędą, następnie „poloneza czas zacząć” -  czyli do tego narodowego  tańca pary zaprosił i poprowadził Pan Kazimierz Moes wraz z uroczą małżonką Panią Dorotą z Żółtowskich Moes.  Wszyscy uczestnicy w eleganckich, wieczorowych strojach wirowali na parkiecie w  takt wspaniałej muzyki zespołu „Old Timers”. Bal zgromadził kilka pokoleń. Nie zapomniano również o walcu z figurami – P. Kazimierz Moes kolejny już rok poprowadził ten  klasyczny  taniec. Zespół grał wytrwale do rana. Była to prawdziwie ziemiańska zabawa, wszystko było w dobrym tonie.

     Szczególne podziękowania należą się Panu Władkowi Sobańskiemu, który do ostatniej chwili dbał o szczegóły, witał uczestników i ogólnie był gospodarzem tego balu. Nie zapomniał tez o pięknych bukiecikach kwiatów i podziękowaniach dla Pań, które włożyły dużo pracy i serca w organizowaniu tegorocznego balu, wymieniona już Pani Dorota Moes, Manina Ossolińska, Małgorzata Jung oraz niżej podpisana Joanna Moraczewska Gwiazdowska, która miała też Swój skromny udział w tym wydarzeniu. Panu Bogusławowi Stefańskiemu również dziękujemy za wkład i trud, oraz osobom dyżurującym w biurze za przekazywanie zaproszeń i udzielanie informacji. I jak zwykle było więcej osób chętnych niż organizatorzy mogli zapewnić miejsc. W styczniu również odbyły się bale rodzinne w Warszawie, np. u pp. Wielowieyskich i pp. Czartoryskich.  

                                        Joanna Moraczewska Gwiazdowska
 

     A oto kilka fotografii z balu autorstwa Józefa Gwiazdowskiego. Po kliknięciu w miniaturę pojawi się większe zdjęcie. 


  Otrzymaliśmy jeszcze kilka fotografii autorstwa Joanny Wilgi.


 


 

 
Zmarła Wanda z Raczyńskich DEMBIŃSKA

     We wtorek 2 lutego 2016 roku, w święto Matki Boskiej Gromnicznej, ok. godziny 9:00 czasu polskiego, po długiej i ciężkiej chorobie umarła w Londynie w wieku ponad 82 lat


 

Wanda z Raczyńskich DEMBIŃSKA

najstarsza córka prezydenta RP na uchodźstwie Edwarda Raczyńskiego (fundatora Fundacji Raczyńskich) i śp. Cecylii z Jaroszyńskich.
 
     Śp. Wanda Dembińska była wdową po rotmistrzu Ryszardzie Rawicz-Dembińskim, prezesie Instytutu Polskiego w Londynie.

 
 
     Pani Dembińska, mimo że całe życie spędziła na emigracji w Anglii, była wielką polską patriotką, przejętą losem kraju i swojej małej ojczyzny, która była Jej ojcowizną  -€Rogalinem. Z troską spoglądała w przyszłość Europy.
     Prawdziwa dama wielką mądrość życiową wyniosła z domu rodzinnego i czerpała z kontaktów z ludźmi. Była ciekawa świata i ludzi, których traktowała zawsze z szacunkiem oraz sympatią. Miała szczęście znać wiele wybitnych osobistości polskich XX wieku i przez to była prawdziwym świadkiem historii. 
     Pełna humoru i radości życia z hartem ducha godnym podziwu znosiła ciężką, nieuleczalną chorobę. Sił dodawała Jej głęboka i żarliwa wiara w Boga.
     Śp. Wanda Dembińska pochowana zostanie obok męża i ojca, w krypcie rodowej Raczyńskich w kościele św. Marcelina  w Rogalinie (dawniejsza kaplica pałacowa, zwana również Mauzoleum Raczyńskich).
 
     Pogrzeb odbędzie się w sobotę 27 lutego br. Rozpocznie go Msza św. o godzinie 12:00.
     Śp. pani Wanda Dembińska na zawsze pozostanie w naszej pamięci. 

     Panie świeć nad Jej duszą!
 
                                                                                Mikołaj Pietraszak Dmowski

  


Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

 

Wandy z Raczyńskich
RAWICZ-DEMBIŃSKIEJ
(1933-2016)


córki prezydenta Edwarda Raczyńskiego i Cecylii z Jaroszyńskich,
wdowy po rotmistrzu Ryszardzie Rawicz-Dembińskim,
prezesie Instytutu Polskiego w Londynie.

W kraju, a przede wszystkim w środowisku ziemiańskim,
będziemy pamiętać o Jej patriotyzmie,
zasługach na polu kultywowania pamięci
oraz dbałości o spuściznę materialną i duchową
rodu Raczyńskich z Rogalina.

Odszedł człowiek wielkiego serca.
Bądź wola Twoja…

***
Rodzinie Zmarłej
wyrazy szczerego współczucia

składają Zarząd Główny i Rada Naczelna
Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego

 


ZMARŁ PROF. ANDRZEJ CIECHANOWIECKI

                                                        Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

PROF. ANDRZEJA CIECHANOWIECKIEGO
(1924-2015)

To wielka strata dla polskiej kultury. 
Polecajmy Go Panu Najwyższemu,

Zarząd Główny i Rada Naczelna
Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego
 śp. prof. Andrzej Ciechanowiecki

(źródło: Wikipedia) 


 
Konferencja Ziemiaństwo polskie na emigracji po 1939 r.


     W ramach doskonale rozwijającej się współpracy Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego i Instytutu Pamięci Narodowej już po raz trzeci zorganizowana została konferencja naukowa. Tym razej jej tematem było "Ziemiaństwo polskie na emigracji po 1939 r." Odbyła się  ona w dniach 28 - 30 października.

     Konferencja była trzecią z cyklu konferencji poświęconych tematyce polskiego ziemiaństwa. W jego ramach IPN stara się poruszać kluczowe problemy dotyczące badania tej grupy społecznej w XX wieku, poddać analizie i dyskusji najważniejsze zjawiska i procesy związane z jej dziejami. 
     Konferencja związana jest z realizacją Centralnego Projektu Badawczego IPN „Polska emigracja polityczna 1939–1990” i Oddziałowego Projektu Badawczego IPN „Ziemiaństwo polskie w XX wieku”.Celem konferencji jest zaprezentowanie obecnego stanu wiedzy oraz sformułowanie postulatów badawczych związanych z funkcjonowaniem ziemiaństwa polskiego na emigracji po 1939 roku. Rok 1939 dla wielu przedstawicieli tej grupy wiązał się z decyzją o emigracji wynikającą z traumatycznych doświadczeń II wojny światowej, na skutek której doszło do gruntownych przeobrażeń dotychczasowego porządku społecznego i ekonomicznego. Ogłoszenie 6 września 1944 roku przez PKWN dekretu o reformie rolnej, który pozbawił ziemian majątków, oznaczało koniec istnienia ziemiaństwa w ogóle. Była to decyzja polityczna, wymierzona przede wszystkim w tę grupę społeczną. Data ta jest drugim punktem zwrotnym – właśnie wtedy kolejni ziemianie podejmowali decyzję opuszczenia kraju, a wielu z tych którzy już mieszkali na emigracji decydowało się nie wracać do Polski, pomimo że formalnie II wojna światowa właśnie się skończyła.

     Przedstawiamy kilka fotografii z przebiegu konferencji.


Spotkanie z Panią Anną Marią Anders

     21 października gościliśmy Panią Annę Marią Andres - córkę genenała Władysława Andersa. Przedstawiamy kilka fotografii z portalu http://isrodmiescie.pl. Po kliknięciu ukaże się fotogriafia  większym formacie.

     Zapraszamy do zapoznania się z relacją ze spotkania.


Relacja ze spotkania


 

Waplewo znów zaprasza!

     Po kilku latach remontu pałac Sierakowskich w Waplewie Wielkim znów zaprasza. Znajduje się w nim Muzeum Tradycji Szlacheckiej. Od lat współpracuje z nim dr Maciej Rydel, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, znawca historii i architektury polskich dworów. Na uroczystości otwarcia Muzeum była obecna córka ostatniego właściciela, p. Izabela z Sierakowskich Tomaszewska oraz przedstawiciele PTZ: Roman Kraiński, prezes Oddziału Gdańskiego PTZ, Marcin K. Schirmer, prezes Zarządu Głównego PTZ, Jerzy Mańkowski, prezes Zarządu Głównego PTZ poprzedniej kadencji, Włądysław Sobański, sekretarz ZG PTZ, Tomasz Brzozowski, skarbnik PTZ, goście z zaprzyjaźnionych organizacji - Andrzej Krzyżanowski, marszałek Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego, Andrzej Novak-Zempliński, prezes Domus Polonorum oraz Wiesław Kaczmarek, dyrektor Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy.


 

Dożynki w Starowoli

     Było czterech spadkobierców/właścicieli (dziedzictwo rodu Bilminów). Podzielili się tak, żeby każda z części majątku nie miała 50 ha. Dzięki temu tzw. reforma rolna nie miała prawa objąć Starowoli. Ale oczywiście objęła, komuniści nie przejmowali się nawet prawem własnym, które ustanowiali... I fora ze dwora!...

    Po 1989 roku potomkowie Bilminów zaczęli starać się o zwrot bezprawnie zagrabionego majątku. I udało się po wielu latach. Teraz w Starowoli wraca życie.
     Pola są zasiewane, zwierzęta hodowane. Z pomocą dzierżawcy Starowola znów jest prawdziwym majątkiem ziemskim. Wymaga inwestycji, np. czekają na remont resztki zabudowań gospodarczych. Ale działa. 
     Dlatego też, po dwóch sezonach od powrotu, spadkobiercy przedwojennych właścicieli postanowili zaprosić ziemian na pierwsze po wojnie i po tzw. reformie rolnej, Dożynki Ziemiańskie. 
     Członkowie i sympatycy Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego mieli przyjemność gościć u pp. Jana i Barbary Ślusarczyków oraz stryjecznej siostry Jana, Zofii Guryń. 
     Oto fotograficzna, bardzo spontaniczna relacja z tego wydarzenia. Więcej napiszemy za jakiś czas, a na razie poczujmy atmosferę tego upalnego, sierpniowego jeszcze dnia.


Fot. Marta Czerwieniec/Piotr Łoś

 

Góra strony
Warszawa, 31 sierpnia.2015 r.

KOMUNIKAT ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTZ W ZWIĄZKU Z PODPISANIEM  PRZEZ PREZYDENTA RP USTAWY O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO

     Z przykrością informujemy naszych Członków, iż pomimo podjęcia przez władze PTZ szeroko zakrojonych działań w dniu 5 sierpnia br. Sejm RP uchwalił ostateczną wersję ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, odrzucając większość zgłoszonych przez Senat poprawek. Odrzucona została również najważniejsza dla naszego środowiska poprawka nr 21 przywracająca dawnym właścicielom (i ich spadkobiercom) prawo pierwszeństwa nabycia od Skarbu Państwa odebranych im przez władze komunistyczne nieruchomości, które obecnie znajdują się w posiadaniu (w tzw. Zasobie) Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.
     W dniu 26 sierpnia br. Pan Prezydent Andrzej Duda podpisał przedmiotową ustawę, w konsekwencji w najbliższych dniach zostanie ona opublikowana w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. A zatem z tym dniem utracimy przysługujące nam obecnie ww. prawo pierwszeństwa nabycia.
     Biorąc pod uwagę powyższe ZG PTZ pragnie podkreślić, że wedle praktycznie wszystkich znanych nam opinii prawnych i głosów (poglądów) prawników, odebranie naszemu środowisku tego jedynego istniejącego obecnie uprawnienia, jest sprzeczne z Konstytucją. Na powyższe zwracaliśmy uwagę zarówno w listach do Pana Marszałka Senatu, Biura Legislacyjnego Senatu, jak i wszystkich Senatorów. Mówiliśmy też o tym na obu posiedzeniach senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
     Właśnie w wyniku tych działań i wsparcia szeregu uczciwych i prawych senatorów (którym za to wsparcie bardzo dziękujemy) Senat R.P. przytłaczającą większością głosów (73 za, przy 3 przeciw) wprowadził w toku prac legislacyjnych do uchwalonego już przez Sejm tekstu tej ustawy poprawkę wykreślającą te zapisy, które owo prawo pierwszeństwa nam odbierały. Tym samym ustawa ta w przyjętej przez Senat treści nie pozbawiała nas istniejącego prawa pierwszeństwa nabycia.
     Podobnie działania podjęliśmy przed Sejmową Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która opinoiwała wniesione  przez Senat poprawki. Skierowaliśmy m.in. list do Pana Marszałka Sejmu, załączając do niego opinię prawną (jednej z najlepszych i najbardziej cenionych kancelarii prawnych w Polsce Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka), wskazującą jednoznacznie na brak konstytucyjności takiego rozwiązania. Pisma od PTZ otrzymali wszyscy 460 posłowie. W listach tych wskazywaliśmy zarówno na brak konstytucyjności, jak i niegodziwość odbierania nam w chwili obecnej owego prawa pierwszeństwa nabycia, które jak do tej pory jest jedyną przysługującą osobom pokrzywdzonym namiastką rekompensaty. Wskazaliśmy, że do chwili obecnej wiele osób z naszego środowiska nie mogło, bez swojej winy z tego prawa skorzystać, gdyż wiele z należących kiedyś do nas i naszych przodków nieruchomości nie zostało jeszcze przeznaczonych przez ANR do sprzedaży. Podkreślaliśmy też, że ustawa bez uwzględnienia poprawki Senatu odbiera mam nie tylko prawo pierwszeństwa nabycia znajdującej się w gestii ANR ziemi rolnej, ale również prawo pierwszeństwa nabycia naszych domów rodzinnych (zespołów dworsko i pałacowo-parkowych), które nadal w liczbie około tysiąca znajdują się w dyspozycji ANR (wiemy przecież, że nie wszystkim udało się uzyskać decyzje o braku ich podlegania pod przepisy dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej, stąd też niektóre osoby musiały ja nabywać od ANR w ramach tego pierwszeństwa). Wskazywaliśmy też na koszty i długotrwałość działań, które nasi Członkowie musieli podjąć, aby móc udowodnić swoje uprawnienia do skorzystania z tego prawa (postępowania spadkowe, badania archiwalne, opinie geodezyjne itd. itp.).
      W tej sytuacji liczyliśmy, że Sejm RP przychyli się do zgłoszonej przez Senat poprawki, tym bardziej, że nawet Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi po przeprowadzonym głosowaniu stosunkiem głosów 24 za, przy 8 przeciw, zarekomendowała Izbie przyjęcie tej poprawki.Niestety tak się nie stało, w dniu 5 sierpnia br. (głosowanie numer 62) Sejm RP tę poprawkę Senatu odrzucił.  Za jej odrzuceniem (czyli odebraniem prawa pierwszeństwa) głosowało łącznie 221 posłów (cały Klub SLD, cały Klub PSL, oraz 114 posłów PiS, 13 posłów Zjednoczonej Prawicy, 12 posłów niezależnych, 8 posłów Ruchu Palikota, 3 posłów PO, 2 posłów Koła Biało Czerwoni.  Za jej przyjęciem (czyli utrzymaniem prawa pierwszeństwa) głosowało łącznie 191 Posłów (180 posłów PO, 5 posłów niezależnych, 3 posłów PiS, 2 posłów Ruchu Palikota, 1 poseł Zjednoczonej Prawicy.  Imienne wyniki głosowania są dostępne na stronie internetowej Sejmu RP (98 posiedzenie Sejmu, głosowanie nr 62).Następnie Minister Rolnictwa Marek Sawicki w udzielonym wywiadzie zwrócił się do Pana  Prezydenta z apelem o jak najszybsze podpisanie tej ustawy stwierdzając, że wszelkie wątpliwości konstytucyjne wokół  niej zostały rzekomo usunięte. Jest to bezczelne kłamstwo, gdyż pierwotny projekt ustawy nie zawierał takiego rozwiązania (pozbawienia nas owego prawa pierwszeństwa) i tym samym taki zapis nie był w ogóle przedmiotem analizy Sejmowego Biura Legislacyjnego. Niezależnie w lipcu br.,  Kancelaria Prezydenta złożyła szereg zastrzeżeń do tej ustawy, wskazując m.in. na niekonstytucyjność odbierania tego prawa. Aspekt ten został też dostrzeżony prze Senackie Biuro Legislacyjne, natomiast Ministerstwo Rolnictwa nie przedstawiło jakiejkolwiek opinii prawnej, która świadczyłaby o braku kolizji takiego rozwiązania z obowiązującą Konstytucją.  Podobne zastrzeżenia, wskazujące niekonstytucyjnośc zapisów, złozyły stowarzyszenia dzierżawców i pracodawców rolnych oraz Krajowa Rada Notarialna.Wobec powyższego Zarząd PTZ zwrócił się z listem-apelem do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy o niepodpisywanie tej ustawy, tylko skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego.  W złożonym liście przywołaliśmy analogiczną argumentację oraz załączyliśmy ww. opinię prawną jednoznacznie wskazującą na brak konstytucyjności odbierania nam posiadanego prawa pierwszeństwa. Niestety Pan Prezydent w dniu 26 sierpnia br. przedmiotową ustawę podpisał.W tej sytuacji zamierzamy prowadzić dalsze działania prawne w porozumieniu z innymi środowiskami, których prawa zostały tą ustawą również naruszone. Wierzymy, że w ich efekcie przedmiotowa ustawa zostanie poddana analizie Trybunału Konstytucyjnego.
     Pragniemy też zwrócić uwagę osób zainteresowanych na fakt, że po 31 grudnia br. ANR nie będzie już zobligowane do informowania dawnych właścicieli i ich spadkobierców o przeznaczeniu do sprzedaży odebranych im kiedyś nieruchomości.  W tej sytuacji dość skuteczną drogą zamykającą przynajmniej czasowo możliwość sprzedaży przez ANR takich gruntów jest wszczęcie postępowania o stwierdzenie prawidłowości ich nabycia przez Skarb Państwa. Postępowanie takie polega na złożeniu wniosku do właściwego wojewody o wydanie decyzji, iż dana nieruchomość lub jej część (nawet gdyby w całości stanowiła grunty orne) nie podpadała pod działanie art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu PKWN z dn. 6.09.1944 o przeprowadzeniu reformy rolnej. Jeśli nawet takie postępowanie nie wróży wielkich szans powodzenia, to jednak jest niemal bezkosztowe, a powinno skutecznie zablokować ANR możliwość sprzedaży takich gruntów, na czas wystarczająco długi, aby TK mógł tę ustawę skontrolować. Warto jednak dla pewności po wszczęciu takiego postępowania zawiadomić o nim (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)  dyrektora odpowiedniego Terenowego Oddziału ANR. Wkrótce przygotujemy wkrótce szczegółową instrukcję postępowania w tej sprawie. Apelujemy do wszystkich zainteresowanych osób o podjęcie działań blokujących możliwośc sprzedaży nieruchomości rolnych. W przypadku niejasności prosimy zgłaszać się do nas, władze PTZ deklarują wszelką pomoc w tej sprawie.

 

Za Zarząd Główny PTZ

 

Marcin K Schirmer
Prezes Zarządu
Stanisław Ziemecki
Członek Zarządu 


Pismo do Prezydenta RP do w sprawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

                       

Zarząd Główny PTZ wystosował do Prezydenta PR pismo z prośbą o skierowanie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego do Trybunału Konstytucyjnego.

Treść pisma

 

 


Komunikat ZG PTZ w sprawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

     W dn. 5.08.2015 r. Sejm uchwalił ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Ustawa ta zawiera szereg kontrowersyjnych rozwiązań, a cześć jej zapisów jest niekonstytucyjna co potwierdziły zamówione przez Stowarzyszenie ekspertyzy prawne. Z naszego punktu widzenia najbardziej uderza w interesy środowiska ziemiańskiego art. 21 pkt 6 lit a, który pozbawia byłych właścicieli nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa (lub ich spadkobierców) pierwszeństwa nabycia tych nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

     Polskie Towarzystwo Ziemiańskie nie może zgodzić się na wprowadzenie takiej regulacji, uznaje ją bowiem za głęboko sprzeczną z konstytucyjnymi standardami państwa prawnego, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej. Wątpliwości dotyczące konstytucyjności tego rozwiązania normatywnego zostały podniesione także w stanowisku Prezydenta RP z dnia 1 lipca 2015 r., w którym stwierdza się, że „pozbawienie prawa pierwszeństwa nabywania nieruchomości rolnych przez byłych właścicieli i ich spadkobierców w przypadku przeznaczenia ich do zbycia przez Agencję Nieruchomości Rolnych budzi wątpliwości co do zgodności z zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa zwłaszcza w aspekcie zasady sprawiedliwości społecznej”. 

     W ocenie Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego wskazane wyżej – jedynie przykładowo – przepisy świadczą o głębokiej wadliwości prawnej ustawy, która przejawia się przede wszystkim bezprecedensowym ograniczeniem konstytucyjnych praw podmiotowych właścicieli nieruchomości rolnych, a także byłych właścicieli tych nieruchomości oraz ich spadkobierców. Ustawa – wbrew standardom konstytucyjnym – podporządkowała Agencji możliwość dysponowania własnością nieruchomości rolnych, czym doprowadziła do naruszenia istoty konstytucyjnego prawa własności tych nieruchomości oraz innych praw majątkowych z nimi związanych (art. 31 ust. 1 w zw. z art. 21 i art. 64 Konstytucji RP).  Podobne wątpliwości zgłaszały organizacje zrzeszające dzierżawców i przedsiębiorców rolnych oraz Krajowa Rada Notarialna.

     Władze PTZ aktywnie włączyły się w proces legislacyjny ustawy, uczestnicząc w posiedzeniach senackiej i sejmowej komisji w charakterze ekspertów oraz rozsyłając opinię prawną wśród posłów i senatorów. Dzięki tym działaniom doprowadziliśmy do wprowadzenia przez Senat korzystnych dla nas poprawek, które zostały przyjęte przez posłów PO i PiS podczas posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju wsi w dn 4.08.2015 r. Niestety w trakcie plenarnego głosowania nad ustawą w Sejmie posłowie PiS zagłosowali za jej przyjęciem w wersji dla nas niekorzystnej, która pozbawia byłych właścicieli nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa (lub ich spadkobierców) pierwszeństwa nabycia.

     W ocenie Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego zasadne jest by ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, ze względu na niekonstytucyjne zapisy, została przed jej podpisaniem skierowana do Trybunału Konstytucyjnego. ZG PTZ wystąpi ze stosownym pismem do Prezydenta RP w tej sprawie. O dalszych rezultatach naszych działań będziemy Państwa informować.

                                                         Zarząd Główny PTZ


 


Stanowisko Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, w sprawie uchwalenie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

    Polskie Towarzystwo Ziemiańskie złożyło oświadczenie, w którym ponownie przedstawia swoje stanowisko w sprawie uchwlonej przez Sejm ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.


Tekst oświadczeniaPodjęliśmy działania w sprawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego


    Polskie Towarzystwo Ziemiańskie wystosowało do Senackiej Komisji ds Rolnictwa i Rozwoju Wsi, i do poszczególnych Senatorów pisma z apelem o wniesienie poprawki do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, w wyniku której prawo pierwszeństwa nabycia gruntów przez ziemian zostanie zachowane.


Pismo do Komisji

Apel do Senatorów

Opinia Prawna
świadczenie ZG PTZ w związku z uchwaleniem ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego    Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego wydał oświadczenie, w którym protestuje  przeciwko uchwaleniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, z której został usunięty zapis o prawie pierwokupu ziemi z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych przysługujący byłym właścicielom.


Tekst Oświadczenia


Zmarł prof. Jerzy Szyrmer, ojciec prezesa ZG PTZ
Jeziorko k. Łomży, rodzinny dwór Zmarłego
                                                Jeziorko k. Łomży, rodzinny dwór Zmarłego. Zbiory rodziny Schirmerów


 Zmarł Wojciech Kęszycki, wieloletni Prezes Oddziału Wielkopolskiego PTZ


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 20 lipca 2015 r.

zasnął w Panu

Ś ϯ P

Wojciech Kęszycki

herbu Nałęcz

z Błociszewa

 

Żołnierz Armii Krajowej, Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego,

wieloletni Prezes Oddziału Wielkopolskiego,

członek Sądu Koleżeńskiego przy ZG PTZ

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,

Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim,

licznymi odznaczeniami zawodowymi i regionalnymi

 

Dla polskiego ziemiaństwa to ogromna strata.

Odszedł  wspaniały Człowiek, wielkiej życzliwości,

ofiarny i nadzwyczaj pomocny innym, powszechnie lubiany.

Bardzo oddany sprawom środowiska ziemiańskiego.

Wielki patriota i społecznik,

aktywy uczestnik życia społecznego i kulturalnego Wielkopolski.

 

Żegnają Ciebie Wojciechu w smutku i zadumie wszyscy ziemianie

z Twojej Wielkopolski, jak i całego kraju.

Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci

 

Rodzinie Zmarłego składamy serdeczne wyrazy współczucia

 

***

 

Msza św.  pogrzebowa zostanie odprawiona w sobotę 25 lipca, o godzinie 12.00,

w Kościele Parafialnym w Błociszewie k. Śremu.

Po mszy św. nastąpi pożegnalna ceremonia pogrzebowa.

 

W intencji śp. Zmarłego zostanie odprawiona msza św.

w  Poznaniu, w poniedziałek 27 lipca 2015 r. o godz. 17.00

w Kościele o.o. Dominikanów przy ul. Niepodległości

 

Członkowie Zarządu Oddziału Wielkopolskiego

Zarząd Główny i Rada Naczelna

Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego 


Wystawa Europa w rodzinie

Ziemiaństwo polskie w XX wieku. ZaproszenieDR ŁUKASZ KAMIŃSKI
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

MARCIN SCHIRMER
Prezes Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego

PROF. DR HAB. ANDRZEJ ROTTERMUND
Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie

zapraszają na uroczystość otwarcia wystawy

EUROPA W RODZINIE
ZIEMIAŃSTWO POLSKIE W XX WIEKU

Uroczystość odbędzie się2 lipca 2015 r. o godz. 18.00 w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie (wejście od ul. Grodzkiej)

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 25 czerwca pod numerem tel. 61 835 69 69

Zaproszenie pdf


Dożynki Ziemiańskie w Starowoli     Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział Białostocki wraz z Zarządem Głównym w dniach 29 – 30 sierpnia organizują po raz pierwszy po wojnie oficjalne, Dożynki Ziemiańskie. Będą one jednym z akcentów obchodów 25-lecia PTZ. Dożynki Ziemiańskie odbędą się w autentycznym majątku ziemskim, którego właścicielami przed wojną była rodzina Bilminów. Dziś dobra ziemskie swoich przodków, po wielu latach trudu w sądach, odzyskał Jan Ślusarczyk i to on wraz z małżonką będzie gospodarzem Dożynek Ziemiańskich.

     Planujemy, że do Starowoli k. Goniądza (woj. podlaskie) pojedziemy liczną ziemiańską grupą autokarem. Nie wiemy jednak ile osób reflektowałoby na taki wyjazd, niektórzy wszak zapewne pojada swoimi samochodami. Zapraszając serdecznie potomków ziemian wraz z rodzinami, prosimy o jak najszybsze zgłoszenia z informacją w jaki sposób dojechaliby Państwo na miejsce uroczystości. 

Oto wstępny plan wydarzenia:

SOBOTA 29 sierpnia

- godz. 11.00 - uroczystość główna, kościół parafialny w Kalinówce Kościelnej;
- godz. 13-14 – zwiedzanie majątku Bilminów – Starowola;
- godz. 14-16 – obiad dożynkowy w majątku;
- godz. 16-16.30 – przejazd do Goniądza, zakwaterowanie w hotelu „Bartlowizna”;
- godz. 19.30-24 – uroczysta kolacja (z tańcami) we „Dworze Bartla”

NIEDZIELA 30 sierpnia

- godz. do ok. 9.30 – śniadanie;
- godz. 10-11 – pogadanka prof. Józefa Maroszka na temat dziejów i atrakcji północnego Podlasia;
- godz. 11.15-14 – zwiedzanie Biebrzańskiego Parku Narodowego (kajakami lub tratwami);
- godz. 14-15 – obiad;
- Pożegnanie gości

     Wstępnie przewidujemy, że koszt dwudniowego wyjazdu z noclegiem wyniósłby ok. 260-300 zł.
W imieniu Gospodarzy informujemy, że program, jak i koszty mogą jeszcze ulec zmianie. Będą one zależne od Państwa deklaracji wzięcia udziału. Członkowie PTZ mają już kilkukrotne doświadczenie, że Oddział w Białymstoku zawsze organizuje świetne imprezy, tak samo będzie i tym razem. Polecamy i zapraszamy!

     Zgłoszenia na Dożynki Ziemiańskie w Starowoli prosimy kierować: telefonicznie do Biura PTZ (22) 622 08 42 (godziny otwarcia Biura na www.ziemianie.org.pl) lub najlepiej e-mailem: biuro@ziemianie.org.pl lub ptzsekretariat@wp.plObchody 15-lecia Instytutu Pamięci Narodowej

                                         

     Członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystw Ziemiańskiego Pani Danuta Prus-Głowacka i Pan Marcin Konrad Schirmer wzięli udział w odchodach 15. rocznicy  Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu.

     Odbyła się dyskusja panelowa: Środowisko byłych ziemian w PRL  z udziałem: dr. hab. prof. IH PAN Tadeusza Epszteina, dr. Marcina Chorązkiego (IPN Kraków), Marcina Schirmera (PTZ), prof. dr. hab. Jana Żaryna (IPN Warszawa/UKSW). Moderatorem była dr Agnieszka Łuczak (IPN Poznań).

Szczegóły obchodów


Prezydent RP - strażnik prawa własności! - Apel do Kandydatów na Prezydenta

Wystosowaliśmy apel do Kandydatów na Prezydenta z prośbą  o złożenie jednoznacznej deklaracji na temat reprywatyzacji. Kopia z potwierdzeniami wpłynięcia do sztabów wyborczych do pobrania  poniżej. Obecnie czekamy na deklarację Prezydenta Elekta.

Apel do Kandydatów na Prezydenta

    

Wystawa „Europa w rodzinie.  Ziemiaństwo polskie w XX wieku - zaproszenie do współtworzenia.


   
„Z ziemiaństwem polskim historia w XX w. obeszła się dość brutalnie – najpierw zlikwidowano je jako grupę społeczną, niszcząc przy okazji z dużym zaangażowaniem jego dorobek materialny, następnie przez długie dziesięciolecia nie pozwalano o nim pisać, skazując na zapomnienie i wymazanie ze świadomości społecznej.” -  Napisał  Tadeusz Epsztein w swojej książce pt. Z piórem i paletą.
    Rzeczywiście istnieje potrzeba przywrócenia w pamięci zbiorowej wiedzy o roli jaką odegrało polskie ziemiaństwo a także o represjach jakie na nie spadły po wybuchu II wojny światowej. Koniec wojny i powstanie komunistycznej  Polski Ludowej oznaczało dla ziemiaństwa ostateczną likwidację i wywłaszczenie, którą przyniósł dekret o reformie rolnej z 6 września 1944 roku.
    Aby przypomnieć o tym poznańskie Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu wraz z Polskim Towarzystwem Ziemiańskim przygotowuje wystawę pt. „Europa w rodzinie. Ziemiaństwo polskie w XX wieku”. Tytuł wystawy nawiązuje celowo do książki Marii Czapskiej „Europa w rodzinie”, gdyż na wystawie zostaną zaprezentowane miedzy innymi, koneksje rodzinne polskiej arystokracji z rodami całej Europy. Jednak tytuł wystawy nawiązuje nie tylko do arystokracji lecz przede wszystkim do polskiego ziemiaństwa. Rodzina ziemiańska i majątek ziemski był często miejscem, do którego sprowadzano nowe rozwiązania cywilizacyjne i innowacje techniczne (np. specjalistyczne hodowle i uprawy)  z kapitalistycznej Europy. Było to możliwe dzięki  aktywności ziemian, także  dzięki studiom młodzieży ziemiańskiej na uczelniach zachodnich, praktykom w majątkach niemieckich, czeskich i angielskich, kontaktom gospodarczym, podróżom zagranicznym i spędzaniu wakacji w kurortach. 
    Tytułowa „Europa w rodzinie” nabiera także innego znaczenia po zniszczeniu ziemian jako grupy społecznej przez oba totalitaryzmy 1939/1944. W wyniku tych kataklizmów  rodziny ziemiańskie zostały bowiem rozproszona po całym świecie, a wielu z nich  zmuszonych było pozostać na emigracji, gdzie żyją i pracują do dziś. Zwracamy się do rodzin ziemiańskich aby przesłały jedno, wybrane zdjęcie swojej rodziny wraz z opisem (najlepiej fotografia grupowa), gdyż chcemy je wykorzystać w specjalnej prezentacji  podczas wystawy. 
    Prosimy również o przesłanie creda rodzinnego, najczęściej przekazywanej z pokolenia na pokolenie wskazówki, cytatu, motta o wartościach i zasadach obowiązujących i kultywowanych w rodzinie.

    BARDZO WAŻNE: Fotografie w wersji cyfrowej (skan w rozdzielczości 600 DPI) wraz z opisem proszę przesyłać na adres: agnieszka.luczak@ipn.gov.pl

Zaproszenie
Plakat

Ulotka


List Otwarty PTZ do p. prof. Ewy Łętowskiej
   
 Szanowni Państwo,
     Polskie Towarzystwo Ziemiańskie przesyła w załączeniu list otwarty skierowany  w dniu 3 kwietnia br.do Pani Profesor Ewy Łętowskiej (opublikowany w dniu dzisiejszym w Gazecie Stołecznej) będący odpowiedzią na wyrażone w udzielonym Gazecie Wyborczej wywiadzie stanowisko co do potrzeby stosowania aksjologi w orzecznictwie Sądów w sprawach "reprywatyzacyjnych"
     Liczymy, że ten temat spotka się z Państwa zainteresowaniem
     Z poważaniem, Zarząd Główny PTZ


     List Otwarty do p. prof. Ewy Łętowskiej

     Odpowiedź Pani Prof. Łętowskiej

     Replika PTZ na odpowiedź Pani Prof. Łętowskiej

     Argumentacja prawnaIzabela Dzieduszycka Przewodniczącą Honorową,
a Magdalena Kiełczewska przewodniczącą Zarządu Przymierza Rodzin

     Od p. Marcina Gromnickiego, wice przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia "Przymierze Rodzin" otrzymaliśmy informację o zmianie na stanowisku przewodniczącego Stowarzyszenia. Cytujemy:

     W dniu 23 marca br. odbyło się Wyborcze Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Przymierze Rodzin, podczas którego pani Izabela Dzieduszycka zakończyła swoją wieloletnią misję na stanowisku przewodniczącej Zarządu. Jej trzydziestotrzyletnia, niezwykle aktywna działalność: od stworzenia i wdrożenia koncepcji Przymierza jako ruchu wspierającego rodziny, w oparciu o parafie w ciemnych latach stanu wojennego, poprzez tworzenie szkół i świetlic środowiskowych po odzyskaniu przez Polskę suwerenności, pozostanie wspaniałym przykładem społecznego zaangażowania tej skromnej i każdemu życzliwej przedstawicielki polskiego ziemiaństwa. Pani Izabela w mniejszym stopniu obciążona bieżącymi pracami, piastując funkcję Honorowej Przewodniczącej będzie nadal wspierać swą radą nowy Zarząd i jego starania, by godnie kontynuować misję Założycielki.
Marcin Gromnicki 

     Nową przewodniczącą Walne Zebranie wybrało panią Magdalenę Kiełczewską, wieloletnią sekretarz Zarządu oraz najbliższą współpracownicę pani Izabeli, zaś wiceprzewodniczącymi - panów Michała Gintera oraz Marcina Gromnickiego. W składzie prezydium Zarządu znaleźli się również panie Maria Ossolińska, przewodząca działalności dotyczącej świetlic Przymierza, Marta Bejnar-Bejnarowicz (sekretarz), panowie Tadeusz Hofman (skarbnik) i Adam Pietrzak, jeden z Seniorów, autorytet dla młodzieży i społeczności Przymierza.


     W imieniu całego środowiska ziemian i Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego dziękujemy Pani Izabeli Dzieduszyckiej za inicjatywę i wspaniałe prowadzenie przez lata zarówno Przymierza Rodzin, jak i jego placówek edukacyjno-wychowawczych. Tak jak nowy Zarząd PR liczy na Pani radę i wsparcie, także i my - ziemianie - mamy nadzieję na dalsze dobre relacje. Wiele naszych dzieci wyszło spod Pani i Przymierza Rodzin skrzydeł, za co zawsze będziemy wdzięczni. 

     Serdecznie gratulujemy Pani Magdalenie Kiełczewskiej wyboru na odpowiedzialną funkcję przewodniczącej PR. Znając Pani zaangażowanie, fachowość i życzliwość, jesteśmy przekonani, że pod Pani ręką Przymierze będzie się nadal doskonale rozwijać.
     Zarząd Główny PTZ

 http://www.przymierze.org.pl/index.php


 

Zmarł Stanisław Ścibor-Marchocki z Krzeska na Podlasiu

     W dniu 5 kwietnia zmarł Stanisław Ścibor-Marchocki (1926-2015), syn Juliana Karola i Anny z Hulewiczów. Wychował sie w Nowogródzkiem, w Koreliczach i Bolcienikach. Jak sam opowiadał, rada familijna przewidywała, że obejmie majątek Krzesk w pow. siedleckim na Podlasiu, będący własnością Jego bezpotomnego stryja, Zygmunta Ścibor-Marchockiego, znanego działacza maltańskiego i szambelana papieskiego. Wojna przekreśliła te plany, a stryj jako bodaj jedyny cywil, zginął w Katyniu w 1940 roku. W latach 90. wystawiony na sprzedaż dwór stryja, Stanisław Marchocki odkupił od gminy i pieczołowicie wraz z żoną Zbigniewą i córkami, remontował. Miał ogromną wiedzę historyczną i wspaniały talent narratorski, uwielbiany przez media i historyków jako gawędziarz, kopalnia wiedzy historycznej, ale i tytan pracy. Większość prac remontowych w zdewastowanym dworze przeprowadził osobiście. Będzie Go brakowało zarówno Podlasianom, jak i środowisku ziemiańskiemu w Polsce. 

     Polskie Towarzystwo Ziemiańskie składa małżonce, córkom i wnukom wyrazy prawdziwego współczucia.

 
                    Stanisław Ścibor-Marchocki na terenie posesji dworu w Krzesku, ok. r. 2000. Fot. Piotr Sz. Łoś
 

Otrzymaliśmy list od Pana Posła Artura Górskiego
 

Warszawa, dn. 27.03. A.D. 2015

Pan Marcin K. Schirmer
Prezes Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego

PanJuliusz Karski
Prezes Oddziału Warszawskiego
Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego


Szanowni Panowie Prezesi!
Drodzy Przyjaciele z PTZ!
     Serdecznie dziękuję za zaproszenie na tradycyjne spotkanie świąteczne członków Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego w Warszawie. Pobyt w szpitalu uniemożliwia mi osobiste przybycie, ale z radością kieruję do Was życzenia świąteczne, prosząc Matkę Bożą i Św. Urszulę Ledóchowską, Patronkę polskich Ziemian, o stałe dla Was wstawiennictwo u Chrystusa Zmartwychwstałego.
     Zawsze z wielkim szacunkiem i uznaniem podchodziłem do Waszego środowiska. Przez wieki byliście głównym nośnikiem polskiej kultury, obrońcami Ojczyzny i wiary, tworzącymi naszą tożsamość narodową. Od pokoleń związani z ziemią, uprawiający ją ku powszechnemu pożytkowi, przynosiliście pracę, płacę i chleb. To Wy tworzyliście materialne i duchowe bogactwo tego kraju jako elita gospodarcza i społeczna Narodu. I to Wy jako warstwa społeczna ponieśliście największe straty w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej. Wielu przedstawicieli Waszego środowiska - w tym często Wasi ojcowie i dziadowie - zginęło z rąk oprawców nie tylko dlatego, że byli uczciwymi Polakami, ale właśnie dlatego, że byli ziemianami. Chylę przed nimi czoło.Dziś staracie się integrować środowisko, zabiegacie o odbudowę jego fundamentów gospodarczych, brutalnie okradzeni z własności przez komunistów. Jednak III Rzeczypospolita przeważnie nie naprawiła Waszych krzywd, nie oddała Wam sprawiedliwości, nie rekompensowała poniesionych strat, nie doceniła Waszego poświęcenia i oddania sprawom Ojczyzny. To nie tylko błąd, nie tylko karygodne zaniedbanie, to kontynuacja i usankcjonowanie tej zbrodni, której doświadczyli Wasi przodkowie i często Wy sami.
     Dla mnie, dla wielu Polaków, pozostajecie "arystokratami ducha", ludźmi tradycji i wartości, ale też ludźmi przyszłości. Polacy muszą mieć zdrowych moralnie przewodników, dobre wzorce do odbudowy naturalnej elity. Wy te wzorce dajecie już przez samo swoje istnienie, przez swój dorobek i postawy. Dziękuję Wam za Waszą od wieków trwającą służbę Narodowi i Polsce, za świadectwo miłości do Ojczyzny, które dajecie kolejnym pokoleniom naszych rodaków, mimo licznych przeciwieństw losu.

Z wyrazami szacunku i uznania

dr Artur Górski
Poseł na Sejm RP


Zmarł Antoni Rosen z Gaczan

Z wielkim smutkiem

przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

ŚP.

Antoniego Zbigniewa Rosena

(1920-2015)

z Gaczan na Litwie

 

syna Piotra i Eugenii z Brzozowskich, wychowanego w patriotyzmie i kulcie wielkiego malarza Henryka Rosena, będącego dla nas nie tylko przyjacielem, ale przede wszystkim autorytetem moralnym, żywą historią ziemiaństwa oraz uwielbianym gawędziarzem.

Całemu środowisku ziemiańskiemu w Polsce będzie Go bardzo brakowało…

 

Najbliższym składamy wyrazy szczerego współczucia.

 

Zarząd Główny, Zarząd Oddziału Warszawskiego i Rada NaczelnaWojciech Korsak - bohaterski żołnierz i dowódca, Tablica Pamiątkowa, zaproszenie

PP. Michał i Beata Korsakowie oraz Izabela Katarzyna Korsak

 

serdecznie zapraszają na

Uroczystość Odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej

poświęconej

ppłk dypl. Wojciechowi Korsakowi 

 

bohaterowi walk o ustanowienie wschodnich granic Rzeczypospolitej, wojny polsko-bolszewickiej 1918 - 1920 r., pierwszemu dowódcy III batalionu szturmowego Mińskiego Pułku Strzelców I Litewsko-Białoruskiej Dywizji, odznaczonemu Orderem Virtuti Militari, czterokrotnie Krzyżem Walecznych oraz wieloma innymi odznaczeniami bojowymi i za zasługi dla Polski.

Uroczystość odbędzie się dnia 25 kwietnia 2015 r. (sobota), w Kościele Konkatedralnym na Kamionku, parafii rzymsko-katolickiej Bożego Ciała, Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej,  Patronki Diecezji Warszawsko-Praskiej, w Warszawie przy ul. Grochowskiej 365

Przebieg uroczystości:

11.00 - Msza św. za spokój duszy ś. p. ppłk Wojciecha Korsaka, żołnierzy III batalionu szturmowego, Mińskiego Pułku Strzelców, I Litewsko-Białoruskiej Dywizji

12.00 - odsłonięcie i poświęcenie Tablicy Pamiątkowej

12.15 - poczęstunek dla uczestników (sala parafialna)

 

 

 ODDZIAŁ WARSZAWSKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZIEMIAŃSKIEGO 
oraz 
STOWARZYSZENIE POTOMKÓW SEJMU WIELKIEGO

zapraszają na autorskie spotkanie 

z p. BEATĄ GOŁEMBIOWSKĄ

pisarką, fotografem, reżyserem

w dniu 18 lutego (środa) o godz. 16.30 w Sali IPN "Przystanek Historia", ul. Marszałkowska 21/25, Warszawa 

W programie:
- prezentacja przepięknej książki - albumu pt. "W jednej walizce"
- projekcja filmu pt. "Raj utracony, raj odzyskany"

Oba dzieła twórcze Autorka poświęciła polskiemu ziemiaństwu i arystokracji, żyjącym na emigracji w Kanadzie, głównie w Rawdon. 

Czetwertyńscy, Sapiehowie, Wodziccy, Mehofferowie, Potoccy, Tarnowscy - to niektórzy tylko bohaterowie książki oraz filmu. Po rozmowie z Autorką i filmie przewidziana jest dyskusja i możliwość zadawania pytań. 

Na Państwa obecność liczą i serdecznie zapraszają: 
Juliusz Karski, prezes Oddziału Warszawskiego PTZ
Andrzej Krzyżanowski, marszałek SPSW

Spotkanie poprowadzi Piotr Szymon Łoś Spotkania w Parlamencie

                             

    4 lutego 2015 roku członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego wzięli udiał w posiedzieniu Senackiej Komisji ds Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Na którym byli obecni przedstawiciele Rządu, Naczelnej Izby Kontroli i Agencji Nieruchomości Rolnych. Nasi przedstawiciele zabrali głos w merytorycznej dyskusji w sprawie reprywatyzacji.

Nagranie z posiedzenia komisji

    5 lutego 2015 roku przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego zostali zaproszeni na posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds Wolnego Rynku, na którym Prezes Zarządu Głównego Marcin Schirmer przedstawił informację na temat reprywatyzacji. Została wyświetlona prezentacja, którą załączamy.

Informacja PTZ na temat reprywatyzacji
 

Pismo do Pani Premier

                           

    Do Pani Premier Ewy Kopacz wystosowaliśmy pismo z wnioskiem o przywrócenie zakazu sprzedaży ziemi, do których zgłoszono roszczenia reprywatyzacyjne. Załączamy do wiadomości.

Pismo do Pani Premier

Bal Karnawałowy Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego

                        

    W sobotę 31 stycznia w Centralnej Bibliotece Rolniczej odbył się Bal Ziemiański, zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Ziemiańskie.
 Na naszych oczach świat się zmienia, a naszym zadaniem jest m.in. to, aby idąc do przodu, pozostawić z ziemiańskiej i polskiej tradycji najważniejsze elementy. Ktoś przy balowym stole powiedział: chodzi o ten kręgosłup. Niech świat idzie ku nowoczesności (ze swej natury i konieczności), ale kręgosłup musi być taki sam, od wieków.
    Panie w eleganckich, różnobarwnych i pięknych kreacjach, panowie w większości bardzo klasycznie -€“ w smokingach. Bez zbędnych oficjalności, bo przecież znamy się wszyscy doskonale, ale za to koniecznie z kolędą i polonezem na początku. Doskonała muzyka - szlagiery światowe i polskie, wykonywane przez wyśmienity zespół. I ten głos wokalisty; ktoś powiedział: „toż to niemal Luis Armstrong!”.
    Ani na chwilę parkiet nie był pusty. To nie tylko zasługa muzyków. Nie tylko dlatego, że goście umieją się bawić. Ale był jeszcze Kazimierz Moes, który jako wodzirej ma „to coś”. W poprowadzeniu poloneza i walców nie ma sobie równych. To nie jest tylko kwestia odpowiednich kroków tanecznych, to chodzi o atmosferę prawdziwie ziemiańskiej zabawy, w której króluje uśmiech, żart, ale z pełną i wcale niewymuszoną elegancją…
    Jedyną oficjalną chwilą były podziękowania. Dla naszych Pań, które całym sercem w połączeniu z ogromną pracą, przygotowały tegoroczny Bal: Małgorzata Jung, Dorota Moesowa, Manina Ossolińska, Ala Schirmerowa, a wśród Panów: Marcin Schirmer, Władysław Sobański i Bogusław Stefański. Przez cały miesiąc zaś w naszym Biurze zgłaszających się po zaproszenia, przyjmował Sebastian Popowski. 
    Karnawał trwa. Ziemiański Bal za nami, niektórzy z nas spotkają się na następnych: pp. Wielowieyskich, Czartoryskich czy maltańskim w Krakowie. Dobrej zabawy!

Fotografie z Balu

Wszystko gotowe?

Krakowskie Przedmieście 66, Centralna Biblioteka Rolnicza, miejsce ziemiańskich balów już od lat
Sala Centralnej Biblioteki Rolniczej

Białe obrusy i białe nakrycia fotelików
dodają elegancji
 

Perfekcyjna i miła obsługa - ekipa p. Elżbiety Wędrychowskiej 

Goście się zbierają


Goście przybywają. Barbara i Jan Ślusarczykowie z Oddziału Białostockiego PTZ 

Między innymi: Marta i Andrzej Laudowiczowie, Jolanta i Marek Michniewscy 


 

Drobna chwila powitania z Marcinem Schirmerem 

Rozmowy przy stole


Piotr Bilinski, Michał Korsak,
Beata Kazimierska-Korsak,
w oddali Janowie Górscy

Jolanta i Juliusz Polowie 

Barbara Ślusarczykowa,
Andrzej Laudowicz i inni goście

Muzyka i tańce


Zespół muzyczny przy pracy. Dziękujemy za świetną muzykę!!! 

Z lewej Pani Prezesowa Alicja Schirmerowa,
w głębi Pan Kazimierz Moes z piękną patnerką,
z prawej Bogusławowie Stefańscy 

Pani Ewa Małachowska znalazła godnego siebie partnera. 

 Więcej fotografii na Facebooku


Spotkania z Parlamentarzystami

                                                             

ZIEMIANIE W KANADZIE

 

    Od 28 listopada prowadzimy spotkania z Parlamentarzystami szukając możliwości wznowienia prac nad ustawą reprywatyzacyjną.

    Do tej pory spotkaliśmy się z Tadeuszem Arkitem (Platforma Obywatelska), Joanną Bobowską (Platforma Obywatelska), Jarosławem Gowinem (Polska Razem), Markiem Suskim (Prawo i Sprawiedliwość), Przemysławem Wiplerem (Kongres Nowej Prawicy), Janem Ziobro (Solidarna Polska).
    Wspieramy przekonanych o potrzebie uchwalenia ustawy reprywatyzacyjnej, upewniamy wątpiących, szukamy skutecznych argumentów na przekonanie przeciwników.
    Od stycznia planujemy kolejne spotkania.
1% Podatku Dochodowego na rzecz Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego


Szanowni Państwo,
W 2015 roku obchodzimy 25 rocznicę utworzenia Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego i planujemy uczcić ją przez organizację konferencji, spotkań towarzyskich, wycieczek i wystaw na terenie całego kraju. Pragniemy dzięki temu dotrzeć z informacją o naszej działalności i misji oraz promowanych przez nas wartościach i celach do szerszych kręgów polskiego społeczeństwa i pozyskać nowych członków. 

Akcja promocyjna Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego wymaga zdobycia dodatkowych funduszy. Niezwykle cennym dla nas sposobem finansowania działań PTZ jest, podobnie jak w latach ubiegłych, możliwość odpisu

1% podatku dochodowego na rzecz Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. 

                                          

Dlatego też zwracamy się do naszych członków i sympatyków oraz osób, którym bliskie są nasze cele o skorzystanie z możliwości przekazania 1% podatku dochodowego za roku 2014 na rzecz PTZ jako organizacji pożytku publicznego. W jubileuszowym roku 2015 każda wpłata będzie dla nas szczególnie cenna.

Osoby, które zechcą przekazać 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego proszone są o wskazanie naszego Towarzystwa w formularzu PIT poprzez wpisanie naszego numeru KRS: 0000055617 oraz podanie kwoty stanowiącej 1% Państwa podatku należnego.
Urzędy Skarbowe prześlą 1% Państwa podatku na konto bankowe PTZ. 

Polskie Towarzystwo Ziemiańskie oferuje pomoc w odpisaniu 1% podatku, w szczególności osobom, których jedynym źródłem dochodu są świadczenia z ZUS, jak również oferuje ewentualną pomoc w przesłaniu deklaracji podatkowej do właściwego Urzędu Skarbowego. Zarząd Główny jak i Zarządy Oddziałów dysponują instrukcją przepisania danych z PIT-40A otrzymanego z ZUS do PIT-37 wysyłanego do US w celu odpisania 1% od podatku.  Zwracamy się o korzystanie z oferowanej pomocy. Z góry serdecznie dziękujemy za przekazane kwoty

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego

Druk PIT-40 z oznazonymi rubrykami

Przykładowo wypełniony druk PIT-37

Instrukcja wypełniania

Uwaga! Przyklady i instrukcje są oparte na drukach za rok 2013!
Należy wpisać rok 2014!


Zapraszamy też na stronę ZOSTAŃ SPONSOREM