Nowy Newsletter
         PROSIMY O WSPARCIE  facebook  twitter

Aktualności

 

Kimisja Weryfikacyjna, oświadczenie PTZ - więcej... 

Wybrano władze PTZ - więcej... 

Odznaczenia pańśtwowe dla zasłużonych Członków PTZ - więcej...

Zjazd Walny Delegatów PTZ - więcej...

Okres wyborczy w Oddziałach PTZ - więcej...

Spotkanie z Jego Eminencją ks. Kazimierzem kard. Nyczem, metropolitą warszawskim
- więcej...

Z żałobnej karty - więcej...

Ogólnopolski Konkurs Edukacyjny dla szkół: "Wartości polskiego ziemiaństwa" - więcej...

Warszawskie Kolędowanie ziemian - więcej...

Dar i zakup - Kolekcja ks. Czartoryskich - więcej...

Współpraca PTZ i Fundacji ks. Lubomirskich - więcej...

1% podatku dochodowego na rzecz PTZ - więcej...


Bóg, Honor i Ojczyzna - konferencja i konkurs edukacyjny w krakowskim PTZ - więcej...

Wystawa "Europa w rodzinie" w Dukli - więcej...

Książka Macieja Rydla: „Wiejskie dwory i pałace (otwarte dla turystów)" - więcej...

Koncert w 100. rocznicę powstania Związku Ziemian - relacja - więcej...

Deklaracje Prezesa Kaczyńskiego za restytucją mienia - więcej...

Uchwała Senatu RP w 100. rocznicę powstania Związku Ziemian - więcej...

Zostań sponsorem PTZ - więcej...

   
 

Góra strony 

 


PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ!!!

ZAPROSZENIE

PIELGRZYMKA ZIEMAŃSKA NA JASNĄ GÓRĘ

W  DNIACH 27 I 28 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

 

     Szanowni, Drodzy Panie i Panowie Prezesi,

    Przyjaciele, członkowie Rodzin Ziemiańskich!

     Polskie Towarzystwo Ziemiańskie zaprasza gorąco na XI. Pielgrzymkę Ziemian na Jasną Górę, w dniach 27 i 28 października br.

Będzie to szczególna, Jubileuszowa Pielgrzymka w roku 300-lecia koronacji  Cudownego  Obrazu  Matki Bożej. Obchodzić będziemy 80-tą rocznicę pierwszej i jedynej pielgrzymki Ziemian przybyłych z całej Polski na Jasną Górę. Pielgrzymka ta odbyła się w maju 1937 r., niezwykle uroczyście i zgromadziła ponad 4.000 Ziemian.  To dla nas wielkie moralne zobowiązanie – kontynuowanie tradycji tej pielgrzymki, w której brała udział także matka Urszula Ledóchowska, ustanowiona, dokładnie 20 lat temu, w 1997 r. patronką Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego.  

Myślą przewodnią dwudniowej pielgrzymki w 2017 roku będzie świadectwo naszej wierności idei naszych pradziadów Bóg Honor i Ojczyzna, w codziennym życiu potomków Ziemian w XXI wieku.

Szanowni Państwo, uczcijmy te piękne Jubileusze naszym pielgrzymowaniem, liczną dziękczynną obecnością na Jasnej Górze u Królowej Korony Polskiej, modlitwą wstawienniczą i dziękczynną za przetrwanie ziemiaństwa poddawanego represjom i doświadczanego przez dwa totalitarne systemy.  

     Mszę świętą pielgrzymkową Ziemiaństwa celebrował będzie J.E. ks. abp Wacław Depo. 

Prosimy Państwa o szczególne zainteresowanie sprawami organizacyjnymi Jubileuszowej Pielgrzymki, o pomoc członkom w dotarciu na Jasna Górę, jeśli to możliwe w dofinansowaniu kosztów. Teraz już, zależy nam bardzo na przekazaniu informacji o potencjalnej liczbie uczestników pielgrzymki z poszczególnych Oddziałów PTZ, aby zarezerwować odpowiednią liczbę miejsc noclegowych w Domu Pielgrzyma.

Koszt noclegów: pokoje dwuosobowe 110 zł  od osoby, pokoje pojedyncze 130 zł. Zgłoszenia przyjmuje w imieniu Komitetu Organizacyjnego Pielgrzymki p. Danuta Prus-Głowacka, e-mail: d.prusglowacka@poczta.onet.pl, tel. 511 352 443, lub tel. stacj. (61) 812 36 02. 

Informacja dla Ziemian Oddziału Warszawskiego i ościennych.

Dzięki życzliwości darczyńców, będzie zapewniony transport autobusem z Warszawy na Jasną Górę. Pielgrzymi pokryją koszty noclegów jw.: 110 zł od osoby w pokoju dwuosobowym, zaś pojedynczego pokoju 130 zł. Więcej szczegółów będziemy na bieżąco publikować  na stronie internetowej www.ziemianie.org.pl (zakładka „Aktualności”) oraz w informacjach do Zarządów Oddziałów PTZ.

Można zatelefonować do Biura PTZ tel. 885 955 559. 

Zapraszamy bardzo serdecznie nie tylko członków Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, ale całe rodziny ziemiańskie, naszych przyjaciół i sympatyków do udziału w Jubileuszowej Pielgrzymce Ziemian na Jasną Górę do Matki Bożej Królowej Korony Polskiej.                          

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Pielgrzymki   

                                                                       

                                                                                                                                 Danuta Prus-Głowacka

                                                                                                                                     Członek Zarządu Głównego PTZ OŚWIADCZENIE W SPRAWIE REPRYWATYZACJI W ZWIĄZKU Z ROZPOCZĘCIEM PRACY KOMISJI WERYFIKACYJNEJ 


Warszawa 29 maja 2017 r.

          Polskie Towarzystwo Ziemiańskie obserwuje z uwagą działania rządu w sprawie zwalczania nadużyć, jakie miały miejsce podczas przeprowadzania restytucji znacjonalizowanego dekretem Bieruta mienia na terenie m. st. Warszawy.

 

Uważamy, że wszelkie zaistniałe w tym zakresie nieprawidłowości należy wyjaśnić, a osoby za nie odpowiedzialne ukarać. Nie możemy jednak zgodzić się z tym, że do Komisji Społecznej, działającej przy Komisji Weryfikacyjnej, nie została powołana żadna organizacja zrzeszająca spadkobierców właścicieli nieruchomości, a jedynie organizacje grupujące lokatorów. Stwierdzamy z ubolewaniem, że tym samym zostaliśmy potraktowani jako obywatele drugiej kategorii, nie mający prawa do obrony swojego mienia.  

Zwracamy uwagę, że potrzebne są rozwiązania systemowe, które uregulują kwestię roszczeń obywateli w sposób kompleksowy. Problem dotyczy nie tylko stolicy, a przedstawianie go jedynie w kontekście przestępczości jest ogromnym nadużyciem. Po II wojnie św. władze komunistyczne wydały szereg aktów nacjonalizacyjnych, w wyniku których na terenie Polski swój majątek straciło wiele grup społecznych. Tylko powszechna ustawa reprywatyzacyjna, uchwalona przez Sejm, obejmująca swoim zasięgiem cały kraj w sposób ostateczny zamknęłaby tę kwestię i wygasiłaby roszczenia obywateli.

Dalsze unikanie systemowego uregulowania problemów restytucji mienia jest działaniem na szkodę kraju i jego obywateli. Zajmowanie się wyłącznie nieprawidłowościami w tym zakresie jest przeciwskuteczne. Nie wolno mylić skutków z przyczynami. Wszystkie przedstawione patologie, zarówno te ujawnione, jak i te, które być może się dopiero pojawią, są skutkiem wieloletniego zaniechania wszystkich dotychczasowych rządów. To państwo polskie winne jest zaniedbań w tym zakresie i państwo musi je naprawić. Bez ścisłych kryteriów uznawania i realizacji roszczeń, stwarzamy pole do nadużyć w przyszłości. Przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt nieuchwalenia dotąd ustawy reprywatyzacyjnej. Gdyby bowiem powstał akt prawny, który precyzowałby w sposób jasny, komu i na jakich zasadach przysługuje zgłaszanie roszczeń i w jaki sposób będą one realizowane,  uniknęlibyśmy, nie tylko związanych z tym problemów, ale także sporów dotyczących legalności i zasadności powoływania planowanej Komisji Weryfikacyjnej.

Wobec powyższego, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie po raz kolejny apeluje do Rządu i Prezydenta RP o podjęcie rozmów w sprawie ostatecznego uregulowania kwestii własnościowych w Polsce i jak najszybsze przygotowanie projektu ustawy reprywatyzacyjnej.

 

 

                                                                                                                                 Marcin Konrad Schirmer

                                                                                                                                                 prezes

                                                                                                                                  Zarządu Głównego PTZJUBILEUSZ MUZEUM REGIONALNEGO W SIEDLCACH

Dr Maciej Rydel, wiceprezes PTZ, 29 maja br. uczestniczył w obchodach 50-lecia Muzeum Regionalnego w

Siedlcach (woj. mazowieckie). Wygłosił krótkie gratulacje dla Dyrektora i Zespołu oraz złożył życzenia

dalszego rozwoju Muzeum, zwłaszcza Muzeum Ziemiaństwa we dworze w Dąbrowie (gmina Przesmyki, pow. siedlecki). Andrzejowi Matuszewiczowi, dyrektorowi Muzeum złożył list gratulacyjny w imieniu Zarządu Głównego PTZ.

Muzeum siedleckie jest główną placówką muzealną w tym mieście i pełni również rolę muzeum regionalnego, obejmując swym zasięgiem głównie region dawnego województwa siedleckiego, a obecnie powiatu. Oprócz centrali, znajdującej się w zabytkowym Ratuszu Miejskim, posiada filie: Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince, Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu oraz powstałe niedawno - Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie.
Od kilkunastu lat, poza działalnością badawczą i typową muzealniczą, Muzeum organizuje sesje naukowe, poświęcone historii ziemiaństwa.
Z Muzeum Regionalnym związany jest też prężnie działaljący Siedlecki Klub Kolekcjonera, prowadzony przez wice dyrektora placówki, Sławomira Kordaczuka.   
Muzeum w Siedlcach
NOWE WŁADZE PTZ

W wyniku wyborów na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego 20 maja br. prezesem Zarządu Głównego naszego Stowarzyszenia został ponownie

MARCIN KONRAD SCHIRMER

ZARZĄD GŁÓWNY PTZ

Tomasz Brzozowski
Wojciech Kwilecki
Piotr Szymon Łoś
Danuta Prus-Głowacka
Maciej Rydel
Władysław Sobański
Bogusław Stefański
Stanisław Ziemecki

Nie zostali wybrani, ale kandydowali, zgłoszeni przez Delegatów: pp. Helena Łopińska (Warszawa), Jarosław Maszewski (Poznań), Tomasz Gołaski (Poznań, Warszawa), Andrzej Marian Laudowicz (Warszawa).


GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

Andrzej Radoszewski (Warszawa), przewodniczący
Witold Romanowski (Kraków) 
Grzegorz Piątkowski (Kraków)
Andrzej Skarzyński (Poznań)
Janusz Stochlak (Lublin)


SĄD HONOROWY

Andrzej Heydel
Andrzej Marian Laudowicz
Józef Lubowiecki
Kazimierz Moes
Kazimierz Starowieyski


Zjazd postanowił przez aklamację złożyć serdeczne podziękowania Panu Janowi Kochanowskiemu za wieloletnią pracę na rzecz PTZ Oddziału Szczecińskiego, którego był Prezesem.


Delegaci i goście uczcili ponadto minutą ciszy zmarłego w przeddzień Zjazdu śp. Józefa Deskura z Sancygniowa, członka małopolskiego PTZ.


Prezydium Zjazdu (prowadzący obrady: Roman Kraiński, przewodniczący, Marek Łoś, wiceprzewodniczący, Sebastian Popowski, sekretarz.


Od lewej, Andrzej Radoszewski, poprzedni i ponownie wybrany przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, Marek Łoś, prezes Oddziału Lubelskiego, wiceprzewodniczący Prezydium Zjazdu, Roman Kraiński, prezes Oddziału Gdańskiego, przewodniczący Prezydeium Zjadu; fot. PŁOd lewej: Sebastian Popowski, sekretarz Prezydium Zjazdu, członek Zarządu Oddziału Warszawskiego, Tomasz Raczyński (Kielce), Lidia Germaniuk (Łódź), Marek Michniewski (Kielce) - członkowie Komisji Skrutacyjnej; fot. PŁ


Od lewej: Jolanta Maria Świątkowska, prezes Oddziału Dolnośląskiego, Małgorzata Gorzkowska także z Wrocławia, Witold Romanowski i Grzegorz Piątkowski z Oddziału Małopolskiego, Hanna Bilińska-Wiśniewska i na pierwszym planie Danuta Prus-Głowacka, członek nowego Zarządu Głównego PTZ i wiceprezes Oddziału Wielkopolskiego; fot. PŁ

WŁADZE PTZ W ODDZIAŁACH i DELEGACI NA ZJAZD WALNY:

 

Wybory w Polskim Towarzystwie Ziemiańskim

Przed Walnym Zjazdem Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego we wszystkich oddziałach odbyły się wybory do zarządów regionalnych i wybory delegatów na zjazd 20 maja w Warszawie. Poniżej podajemy skład zarządów regionalnych PTZ:

1. Jan Ślusarczyk  –  prezes Oddziału PTZ w Białymstoku

2. Roman Kraiński  –  prezes Oddziału w Gdańsku

3. Marek Michniewski  –  prezes Oddziału PTZ w Kielcach

4. Rafał Slaski – prezes Oddziału PTZ w Krakowie

5. Marek Łoś - prezes Oddziału PTZ w Lublinie

6. Piotr Korwin-Kochanowski –  prezes Oddziału PTZ w Łodzi

7. Wojciech Wrzecionkowski  –  prezes Oddziału PTZ w Olsztynie

8. Wanda Niegolewska  –  prezes Oddziału PTZ w Poznaniu

9. Robert Zacharek – prezes Oddziału PTZ w Szczecinie

10. Andrzej Musiał  –  prezes Oddziału w Toruniu

11. Juliusz Karski  –  prezes Oddziału w Warszawie

12. Jolanta Świątkowska – prezes Oddziału we Wrocławiu

 

Oddział PTZ w Białymstoku

Zarząd:

Jan Ślusarczyk – prezes

Jan Szrzedziński – wiceprezes

Grzegorz Buczkowski – wiceprezes

Barbara Czarnecka – sekretarz

Maryla Aleksandrowicz – Bukin – skarbnik

Elżbieta Korszun – członek zarządu

  

Delegaci:

Jan Ślusarczyk - prezes

Jacek Zagórecki

 

  

Oddział PTZ w Gdańsku

Zarząd:

Roman Kraiński – prezes

Bogdan Ciundziewicki – wiceprezes

Maciej Rydel – wiceprezes

Katarzyna Samuła – sekretarz

Józef Puzyna – skarbnik

Andrzej Kraiński – członek zarządu

 

Delegaci:

Roman Kraiński - prezes

Maciej Rydel

Józef Lubowiecki

 

  

Oddział PTZ w Kielcach

Zarząd:

Marek Michniewski – prezes

Andżelika Uziębło – wiceprezes

Andrzej Szczerbowski – sekretarz

Maciej Łon – skarbnik

Michał Michniewski – członek zarządu

Tomasz Raczyński – członek zarządu

 

Delegaci:

Marek Michniewski – prezes

Tomasz Raczyński

Andrzej Szczerbowski

 

  

Oddział PTZ w Krakowie

Zarząd:

Rafał Slaski – prezes

Marian Wolski – wiceprezes

Halszka Żuk-Skarszewska – wiceprezes

Grzegorz Piątkowski - sekretarz

 

Delegaci:

Rafał Slaski – prezes

Grzegorz Piątkowski

Witold Romanowski

 

 

Oddział PTZ w Lublinie

Zarząd:

Marek Łoś – prezes

Wiesław Piaseczyński – wiceprezes

Tomasz Tuszewski – wiceprezes

Barbara Rzączyńska – sekretarz

Janusz Stochlak – z-ca sekretarza

Longin Szubartowski – skarbnik

Izabela Du Chateau – członek zarządu

Mieczysław Kseniak – członek zarządu

Zbigniew Łastowski – członek zarządu

 

Delegaci:

Marek Łoś – prezes

Barbara Rzączyńska

Izabela du Chateau

 

Oddział PTZ w Łodzi

Zarząd:

Piotr Korwin – Kochanowski – prezes

Lidia Germaniuk – wiceprezes

Joanna Rodziewicz – skarbnik

Danuta Kowalewicz-Grabowska - sekretarz

Agnieszka Sadowska – członek zarządu

 

Delegaci:

Piotr Korwin -  Kochanowski

Lidia Germaniuk

 

 

Oddział PTZ w Olsztynie

Zarząd:

Wojciech Wrzecionkowski – prezes

Michał Dowgird – wiceprezes

Bożena Czepułkowska – sekretarz

Janusz Gosztowtt – skarbnik

Krzysztof Donimirski – członek zarządu

Maria Marchwicka – członek zarządu

 

Delegaci:

Wojciech Wrzecionkowski – prezes

Maria Marchwicka

Bożena Czepułkowska

 

 

Oddział PTZ w Poznaniu

Zarząd:

Wanda Niegolewska – prezes 

Danuta Prus – Głowacka – wiceprezes,

Andrzej Pieńkowski – wiceprezes

Andrzej Skarzyński – skarbnik

Andrzej Heydel – członek zarządu

Maria Heydel – członek zarządu

Elżbieta Krzysztoporska – Czarnecka – członek zarządu

 

 

Delegaci:

Wanda Niegolewska – prezes,

Danuta Prus – Głowacka

Andrzej Heydel

Andrzej Pieńkowski

 

 

Oddział PTZ w Szczecinie

Zarząd:

Robert Zacharek – prezes

Bożena Borejsza-Glaza – wiceprezes

Irena Winiarska – sekretarz

Michał Gniewosz – skarbnik

 

Delegaci:

Robert Zacharek – prezes

 

 

Oddział PTZ w Toruniu

Zarząd:

Andrzej Musiał – prezes

Andrzej Watta – Skrzydlewski – wiceprezes

Maria Rudnicka – skarbnik

Lech Graduszewski – sekretarz

Michał Dąbrowski – członek zarządu

 

Delegaci:

Andrzej Musiał – prezes,

Lech Studziński

Michał Dąbrowski,

 

Oddział PTZ w Warszawie

Zarząd:

Juliusz Karski – prezes

Ewa Świderska – wiceprezes / skarbnik

Antoni Chełkowski - sekretarz

Sebastian Popowski – z-ca sekretarza

Krzysztof Cichowski – członek zarządu

Barbara Kalestyńska – członek zarządu

Piotr Szymon Łoś – członek zarządu

Władysław Sobański – członek zarządu

Bogusław Stefański – członek zarządu

 

Delegaci:

Juliusz Karski – prezes

Marcin Konrad Schirmer

Władysław Sobański

Sebastian Popowski

Zofia Pacuska

Tomasz Gołaski

 

 

Oddział PTZ w Wrocławiu

Zarząd:

Jolanta Maria Świątkowska – prezes

Zyta Kwiatkiewicz - wiceprezes

Aleksandra Sieradzka – sekretarz

Gabriela Gruchociak – skarbnik

Małgorzata Gorzkowska – członek zarządu

Teresa Lej – członek zarządu

 

Delegaci:

Jolanta Maria Świątkowska – prezes,

Małgorzata Gorzkowska

 


ODZNACZENIA PREZYDENCKIE DLA CZŁONKÓW PTZ

Na mocy Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2017 r., za zasługi w popularyzowaniu wiedzy historycznej,

Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczony został:

p. Marian Józef Wołkowski-Wolski (Kraków)

natomiast:

Brązowymi Krzyżami Zasługi odznaczeni zostali:

p. Maria Irena Aleksandrowicz-Bukin (Białystok),

p. Elżbieta Maria Krzysztoporska-Czarnecka (POznań),
p. Zofia Teresa Pacuska (Warszawa,

p. Janusz Władyczański (Białystok)

Dwóm z wymienionych osób wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski odznaczenia wręczył dn. 20 maja br., podczas Zjazdu Walnego PTZ, a konkretnie Paniom: prof. Marii Aleksandrowicz-Bukin z Białegostoku oraz red. Zofii Pacuskiej, szefowej "Wiadomości Ziemiańskich". 
Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy!


Komentarz prezesa PTZ do artykułu o Janie ks. Lubomirskim-Lanckorońskim

Marcin Schirmer, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego oraz Piotr Szymon Łoś, czł. ZG komentują kwestie reprywatyzacyjne i zmiany społeczne w Polsce po 1989 roku w artykule red. Michała Matysa pt. "Zamknę Sejm na klucz", mówiącym o pracy (udział w biznesie), życiu i walce reprywatyzacyjnej p. Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego, prezesa Fundacji książąt Lubomirskich. 
Do przeczytania w "Dużym Formacie" "Gazety Wyborczej"Więcej...


Zwołanie Zjazdu Walnego Delegatów Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego

Warszawa 5 maja 2017 r. 

  

           Szanowni Państwo!

 

     W zgodzie z § 9 Statutu Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego Zarząd Główny zwołuje Zjazd Delegatów (zwyczajny) Stowarzyszenia. Odbędzie się on dnia 20 maja w Sali Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk (IHPAN) w Warszawie (ul. Rynek Starego Miasta 29/31, idąc od strony katedry św. Jana, lewa pierzeja Rynku, ostatnia kamienica).

     Pierwszy termin: godz. 10.00, drugi termin: godz. 10.30.

 

     Zobowiązuję Prezesów poszczególnych Oddziałów do zawiadomienia Szanownych Delegatów o terminie Zjazdu i do przekazania proponowanego porządku obrad oraz innych dokumentów (załączniki). Nadmieniam, że dla ułatwienia komunikacji – zawiadomienie o zwołaniu Zjazdu przesyłamy także do tych Państwa – Delegatów, których adresy e-mail otrzymaliśmy. Jeśli chodzi o osoby, które adresów poczty elektronicznej nie mają lub nie otrzymaliśmy ich, jeszcze raz zobowiązuję i bardzo proszę Państwa Prezesów Oddziałów, aby swoimi drogami powiadomili Państwa Delegatów o Zjeździe.

 

     W sprawach organizacyjnych Zjazdu prosimy o kontaktowanie się z członkami Zarządu Głównego: Władysławem Sobańskim (tel. 602 233 388), Piotrem Łosiem (tel. 885 955 559), Tomaszem Brzozowskim (tel. 602 768 714).

 

 

     Z wyrazami szacunku,

 

                                                                                    Władysław Oskar Sobański

                                                                                            sekretarz ZG PTZW Lublinie bez zmian

W ramach roboczych "peregrynacji", członkowie Zarządu Głównego: Marcin K. Schirmer, prezes oraz Władysław Sobański, sekretarz uczestniczyli w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Oddziału Lubelskiego PTZ. Skład Zarządu Oddziału pozostał bez zmian, prezesem nadal dr Marek Łoś. Gratulujemy. 

Na fot. Marek Łoś (w środku) jako prowadzący obrady

Zjazd Walny Delegatów Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego


Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ziemiańskim informuje, że kolejny Zjazd Walny Delegatów PTZ został zwołany na dzień 20 maja, godz. 10.00. Obecnie trwają jeszcze wybory w Oddziałach PTZ, a spełniając swój statutowy obowiązek, ZG wykonuje prace przygotowawcze do Zjazdu. Informujemy także, że Delegaci i zaproszeni goście na Zjazd otrzymają imienne zawiadomienia wraz z należnymi dokumentami.
 

                                                        Podczas obrad Zjazdu poprzedniego...


Wybory Zarządów PTZ w poszczególnych Oddziałach; Zjazd Walny w maju

W Polskim Towarzystwie Ziemiańskim trwa okres wyborczy. W maju Zjazd walny, a na razie w Oddziałach odbywają się wybory nowych Zarządów i Delegatów na Zjazd. 
Swoje Zarządy wybrali już członkowie Oddziałów:
- Warszawskiego, prezesem został ponownie p. Juliusz Karski
- Wielkopolskiego, prezesem została p. Wanda Niegolewska-Górska
- Kieleckiego, prezesem został ponownie p. Marek Michniewski

- Szczecińskiego, po ustąpieniu Nestora i wieloletniego prezesa Oddziału szczecińskiego p. Jana Kochanowskiego, nowym prezesem został p. Robert Zacharek
- Londyńskiego (Polski Związek Ziemian), prezesem został ponownie Piotr Młodzianowski. Obradom i wyborom londyńskim przysłuchiwał się prezes PTZ Marcin Schirmer. 
O dalszym przebiegu wyborów będziemy sukcesywnie informować.


                                                                              Podczas obrad Oddziału w Londynie

Spotkanie z Jego Eminencją ks. Kazimierzem kard. Nyczem, metropolitą warszawskim

     Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego spotkali się z ks. kard. Kazimierzem Nyczem, metropolitą warszawskim. W imieniu całego środowiska ziemiańskiego Stołecznemu Duszpasterzowi złożyli gratulacje w związku z Jubileuszem 10-lecia objęcia przez Księdza Kardynała arcybiskupstwa warszawskiego. Była też okazja do złożenia imieninowych życzeń - wielu Łask Bożych - w dniu Jego patrona - św. Kazimierza. 
     Podczas rozmów omówiona został
a kwestia pamiątkowej tablicy, poświęconej polskiemu ziemiaństwu, która będzie umieszczona w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Metropolita inicjatywę PTZ przyjął z zadowoleniem i zaoferował ze swej strony konkretną pomoc w tej sprawie. O dalszych losach inicjatywy będziemy informować. 
     W spotkaniu z Jego Eminencją ks. Kazimierzem kard. Nyczem, metropolitą warszawskim, ze strony PTZ udział wzięli: Danuta Prus-Głowacka, wiceprezes Zarządu Głównego i prezes Oddziału Wielkopolskiego PTZ, Marcin K. Schirmer, prezes Zarządu Głównego PTZ, Tomasz Brzozowski, skarbnik PTZ, Juliusz Karski, prezes Oddziału Warszawskiego PTZ oraz ks. prałat Mirosław Nowosielski, duszpasterz ziemian.


Fot., od lewej: Tomasz Brzozowski, ks. prałat Mirosław Nowosielski, Jego Eminencja ks. Kazimierz kard. Nycz, Marcin K. Schirmer, Danuta Prus-Głowacka, Juliusz Karski

Góra strony 


Z żałobnej karty...

     śp. WITOLD OŁPIŃSKI

        

     śp. ANTONI GNIEWOSZ
     śp. IRENA MATUSZEWICZOWAGóra strony 


Konkurs (OGÓLNOPOLSKI) edukacyjny pod hasłem "Bóg Honor Ojczyzna. Wartości polskiego ziemiaństwa"

     Jeszcze do końca stycznia można zgłaszać prace na Ogólnopolski Konkurs Edukacyjny "Bóg Honor Ojczyzna", poświęcony historii ziemiaństwa, zorganizowany przez Instytut Pamięci Narodowej i Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, Oddział Małopolski.
ZACHĘCAMY MŁODZIEŻ I NAUCZYCIELI, szczegóły w podanym linku (zasady w pdf)

KONKURS ZGŁOSZENIA

Góra strony 


Kolędowanie w Warszawie

     Dnia 11 stycznia po raz pierwszy Oddział Warszawski zorganizował Kolędowanie. Pomysł wyszedł od Władysława Sobańskiego, członka Zarządu Oddziału i sekretarza ZG, który poza licznymi członkami PTZ zaprosił także grono przyjaciół, od lat spotykających się prywatnie na Kolędowaniach. Grupa ta tworzy nieformalnie "Chór Wujów" i ewentualne fundusze, zebrane podczas prywatnych spotkań przekazuje na rzecz dzieci potrzebujących pomocy. Tak też było i u nas. Drobny datek został przekazany przedstawicielom Chóru, którzy spożytkują go zgodnie z zamierzeniem dobroczynnym. 
Więcej zdjęć z kolędowania naprofilu Facebook PTZGóra strony 


WSPÓŁPRACA PTZ I FUNDACJI KS. LUBOMIRSKICH
Od lewej: Marcin Konrad Schirmer, prezes Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego
i Jan Lubomirski-Lanckoroński, prezes Fundacji ks. Lubomirskich
źródło: profil FB Fundacji Lubomirskich

     Polskie Towarzystwo Ziemiańskie i Fundacja Książąt Lubomirskich rozpoczęły stałą współpracę, której celem jest zintensyfikowanie działań obu pozarządowych organizacji. Celami, które nas łączą są przede wszystkim: dążność do skutecznych i sprawiedliwych rozwiązań prawnych w kwestii zadośćuczynienia spadkobiercom ziemian oraz troska o dziedzictwo materialne polskiego ziemiaństwa - zarówno ogólnie, jak i w poszczególnych rodzinach. 
     Jednym z pierwszych wyników naszej współpracy jest użyczenie Polskiemu Towarzystwu Ziemiańskiemu przez Fundację ks. Lubomirskich eleganckiego pomieszczenia biurowego, znajdującego w siedzibie Fundacji przy ul. Bartoszewicza w Warszawie. Praca na różnych polach, prowadzona niejako "po sąsiedzku", w jednym budynku pozwoli obu stronom zacieśnić relacje i sprawnie działać dla dobra wspólnego Polski, jak i samego środowiska ziemiańskiego. 

     Jednocześnie, w związku z zapytaniami, pragniemy poinformować, że nasz dotychczasowy lokal (wynajmowany na preferencyjnych warunkach dla PTZ - jako organizacji pożytku publicznego) przy ul. Poznańskiej 38 działa nadal. Nie zmienił się też adres pocztowy ani nr telefonu. 


     Zarząd Główny PTZ wyraża zadowolenie z podjętej współpracy z Fundacją ks. Lubomirskich, a o efektach naszej wspólnej pracy obie Organizacje będą informować w naszych mediach.
 

Góra strony 


DAR I ZAKUP - KOLEKCJA KS. CZARTORYSKICH 

 

                                                                                     

Izabela z Flemmingów Czartoryska, Fundatorka i założycielka Kolekcji;
źródło Wikipedia 

     Jak informują na bieżąco wszystkie media, dn. 29 grudnia 2016 roku Skarb Państwa nabył, a częściowo otrzymał w darze Kolekcję ks. Czartoryskich, funkcjonującą pod nazwą Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Nie wnikając w szczegóły transakcji i daru Fundacji ks. Czartoryskich oraz samego Adama Karola ks. Czartoryskiego, Zarząd Główny PTZ podkreśla to wydarzenie jako jeden z przykładów możliwości rozwiązania problemu roszczeń osób i rodzin ziemiańskich. Wobec braku szczegółowych uwarunkowań prawnych (np. ustawy reprywatyzacyjnej), zaspokojenie części słusznych roszczeń do ruchomości (zbiorów ziemiańskich) i nieruchomości może odbywać się na drodze podobnej do tej, jak i innych (np. sprawa zamku w Gołuchowie czy znana ugoda rodziny Zamoyskich z Muzeum Zamoyskich w Kozłówce).  

     Oczywiste dla nas jest, iż z najwyższą troską należy potraktować pamiątki przeszłości. Zakup Kolekcji daje możliwość dokończenia rozpoczętego kilka lat temu generalnego remontu siedziby Muzeum, który według planów powinien zakończyć się w 2019 roku. 

     Kolekcję pamiątek przeszłości Polski oraz dzieł sztuki, w myśl hasła „Przeszłość Przyszłości” zaczęła gromadzić Izabela z Flemmingów ks. Czartoryska (1746-1835). Jej wnuk, Władysław ks. Czartoryski (1828-1894) swój majątek w Sieniawie (ob. woj. podkarpackie) przekształcił w ordynację, zapewniając w ten sposób utrzymanie zbiorów. Jego prawnym spadkobiercą jest prawnuk, Adam Karol ks. Czartoryski y Borbon (ur. 1940), syn Augusta, ostatniego ordynata sieniawskiego. W 1991 roku, chcąc uregulować stosunki własnościowe między Polską a spadkobiercami ordynatów sieniawskich, założył on Fundację ks. Czartoryskich, która objęła na własność i otoczyła opieką te cenne zbiory. Wobec trudności w zgromadzeniu funduszy na remont Muzeum, a także ze względu na wiek oraz brak męskiego potomstwa, a przede wszystkim z troski o los zbiorów przodków, Adam Karol Czartoryski pozytywnie odpowiedział na propozycję ministra kultury i dziedzictwa narodowego, wicepremiera prof. Piotra Glińskiego, aby Kolekcję ks. Czartoryskich przekazać na rzecz państwa polskiego. 
     Mimo coraz to nowszych informacji, polecamy wysłuchanie audycji radiowej, w której przedstawiciele: Ministarestwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Narodowego w Krakowie i Fundacji ks. Czartoryskich, wyjaśniają powody podjętych decyzji i przebieg procesu zmiany sytuacji Muzeum .  

Kolekcja ks. Czartoryskich /audycja PR "Radia dla Ciebie", autor Piotr Szymon Łoś/ 
 Adam Karol Czartoryski y Borbon, prezydent i Fundator Fundacji Czartoryskich

źródło: dzieje.pl (fot. Jacek Bednarczyk, PAP)

Dodatkowo, szczegóły sprawy w dokumentach 

Góra strony 1% PODATKU DOCHODOWEGO NA RZECZ PTZ

Szanowni Państwo,

     Ogromnie dziękujemy za przekazane przez Was kwoty odpisu 1% od podatku dochodowego za 2015 rok. Wpłynęło z tego tytułu 5820,00zł. Zostały one przeznaczone między innymi na uświetnienie jubileuszu 100-lecia Związku Ziemian.

     W obecnym 2016 roku odżyło zainteresowanie sprawami dotyczącymi reprywatyzacji, a raczej jej braku. Nasze Towarzystwo uczestniczy w tym procesie. Bierzemy udział w spotkaniach zarówno z przedstawicielami władz jak i prasy. Pragniemy dotrzeć  i docieramy z informacją o naszej działalności i misji oraz promowanych przez nas wartościach i celach do coraz szerszych kręgów naszego społeczeństwa.

     Akcja promocyjna Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego wymaga zdobycia dodatkowych funduszy. Niezwykle cennym dla nas sposobem finansowania działań PTZ jest, podobnie jak w latach ubiegłych, możliwość odpisu

1% podatku dochodowego na rzecz Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego.

     Dlatego też zwracamy się do naszych członków i sympatyków oraz osób, którym bliskie są nasze cele o skorzystanie z możliwości przekazania 1% podatku dochodowego za roku 2016 na rzecz PTZ jako organizacji pożytku publicznego. Każda wpłata będzie dla nas szczególnie cenna.

     Osoby, które zechcą przekazać 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego proszone są o wskazanie w formularzu PIT naszego Towarzystwa poprzez wpisanie naszego numeru

KRS: 0000055617 oraz podanie kwoty stanowiącej 1% Państwa podatku należnego.

     Urzędy Skarbowe prześlą 1% Państwa podatku na konto bankowe PTZ.

     Zarząd Główny oraz Zarządy Oddziałów oferują pomoc w odpisaniu 1% podatku na rzecz PTZ, w szczególności dla osób, których jedynym źródłem dochodu są świadczenia z ZUS, jak również oferują ewentualną pomoc w przesłaniu deklaracji podatkowej do właściwego Urzędu Skarbowego. Szczegółowo poinformujemy o tym Państwa na początku przyszłego roku. 
Z góry serdecznie dziękujemy za przekazane kwoty!

     Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego

Góra strony 


BÓG, HONOR I OJCZYZNA - WARTOŚCI POLSKIEGO ZIEMIAŃSTWA


     Pod takim hasłem dnia 21 listopada br. w Krakowie odbyła się konferencja, która zainaugurowała kolejną edycję konkursu dla młodzieży: "Bóg, Honor, Ojczyzna - wartości polskiego ziemiaństwa”. 

     Celem konkursu jest propagowanie w młodym pokoleniu wartości obywatelskich, wzorowanych na etosie polskiego ziemiaństwa.
Konferencja odbyła się w Centrum Konferencyjnym w Hotelu Polskim pod Białym Orłem.

     Spotkanie poprowadził Rafał Slaski, prezes Oddziału Małopolskiego PTZ

     Referaty i przebieg konferencji:
– uroczyste otwarcie konferencji z udziałem dyrektora Oddziału IPN w Krakowie, dr. hab. Filipa Musiała
– dr Wojciech Frazik (Okręgowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Krakowie), „”W ciężkich chwilach nigdy nie zawiedzie”. Helena Żurowska 1905-1949”.
– ks. dr hab. Szymon Fedorowicz (PTZ Oddział Kraków), „Rodowody etosu ziemiańskiego”.
– spotkanie z p. Barbarą Kleszczyńską, (prowadzenie dr Marcin Chorązki, OBEN IPN w Krakowie)
– projekcja filmu dokumentalnego „Portret Damy. Karolina Lanckorońska” (reż. Paweł Woldan).

     O przebiegu tego ważnego Konkursu edukacyjnego w Krakowie będziemy informowaćGóra strony 


Wystawa IPN i PTZ pt.: "Europa w rodzinie" zawitała do Dukli

 


     Wystawa "Europa w rodzinie", opowiadająca historię polskich ziemian, trafiła do Dukli. Od 16 listopada do końca grudnia br. jest prezentowana w Muzeum Historycznym w Dukli (powiat krośnieński, woj. podkarpackie), mieszczącym się w dawnym pałacu Tarnowskich. Poniższe zdjęcia pochodzą z tego Muzeum. Aby przeczytać relację z wernisażu wystawy, prosimy kliknąć w link: 

Europa w rodzinie w Dukli

 

Góra strony 


Książka Macieja Rydla: "Wiejskie dwory i pałace (otwarte dla turystów)"

    W 2015 i 2016 roku ukazała się książka Macieja Rydla: "Wiejskie dwory i pałace (otwarte dla turystów)" rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Ziemiańskie”. Jest to przewodnik po dworach i pałacach w całej Polsce i informacja o jedynym polskim dworze na Litwie (w Gaczanach), które przekazują tradycje polskiego ziemiaństwa. Przewodnik zawiera krótkie opisy 63 obiektów, w tym 42 dworów, 17 pałaców i 4 zamków. Dzięki temu przewodnikowi czytelnik może sobie zaplanować wycieczkę po całej Polsce trasą "ziemiańską", nocując wyłącznie w dworach i pałacach. 25 obiektów, spośród wymienionych w przewodniku oferuje takie usługi. Przewodnik można nabyć w cenie 20 zł w biurze PTZ w Warszawie przy ul. Poznańskiej. 
Foto okładki książki (kliknij - będzie większe)
 

Góra strony 


Koncert w 100. rocznicę powstania Związku Ziemian - relacja


     Jak ktoś sobie zażartował po koncercie: "I ZNOWU SUKCES" ;-). Sukcesem był wspaniały występ pięciorga artystów, z których największe triumfy święcił Mateusz Kasprzak-Łabudziński, do czego zaczynamy się przyzwyczajać. Nie było rzeczą kurtuazji stwierdzenie prowadzącego koncert, iż to melomani z naszego środowiska dopominali się o występ Mateusza i pytali, kiedy takowy będzie. Połączenie zaś utworów operowych z muzyką skrzypcową, a wszystko pod wspólnym mianownikiem muzyki polskiej, przy również perfekcyjnym wykonaniu grupy operowej LAKME, było doskonałym pomysłem organizatorów: Władysława Sobańskiego, sekretarza ZG PTZ, prezesa Marcina Schirmera i innych. 

     Przypomnijmy, że koncert odbył się z okazji Jubileuszu 100 - lecia Związku Ziemian i 25 rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. 

Dziękujemy Artystom!
Dziękujemy Organizatorom!
Dziękujemy PUBLICZNOŚCI!
Dziękujemy Darczyńcom!
Dziękujemy oczywiście Igorowi (Igor Strojecki) za kolejną już dla nas, społecznie wykonaną relację fotograficzną!

W imieniu ZG Piotr Sz. Łoś

Kliknij foto - będzie większe.


Góra strony 


Wyniki głosowania na Twitterze
 w sprawie reprywatyzacji

     Nie tylko Warszawa.To tylko wierzchołek góry lodowej. Polska roi się od niezałatwionych spraw majątkowych. Potrzeba ustawy reprywatyzacyjnej obejmującej całą Polskę.

90% - Za

0%   - Przeciw

10% - Wstrzymało się


     Czy powinna powstać sejmowa komisja śledcza ds. zbadania nieprawidłowości w reprywatyzacji w całym kraju od 1989 r.?

86% - Tak

14% - Nie

 

Góra strony Deklaracje Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego za restytucją mienia      Prezes PiS Pan Jarosław Kaczyński nie raz składał deklaracje gotowości zajęcia się reprywatyzacją. Nadszedł czas, by, przynajmniej niektóre z nich, ujrzały światło dzienne.

Deklaracja z 2003 roku:

List Prezesa Kaczyńskiego do Prezesa i Wiceprezesa Polskiego Związku Ziemian w Londynie 
 

Deklaracja z 2015 roku:

Materiały wyborcze śp Posła Artura Górskiego

   
 
Oczekujemy, że te deklaracie znajdą odzwierciedlenie w konkretnych działaniach Parlamentu i Rządu.
Panie Prezesie! Jesteśmy gotowi do rozmów.


Góra strony 


Uchwała Senatu RP w 100. rocznicę powstania Związku Ziemian

     W dniu 7 lipca 2016 roku Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął Uchwałę upamiętniającą 100. rocznicę powstania Związku Ziemian przy 71 głosach za, 7 przeciw, 11 wstrzymujących się. Po głosowaniu tekst Uchwały został uroczyście przekazany Prezesowi Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego - Panu Marcinowi Schirmerowi. W skład delegacji PTZ wchodzili również: Stanisław Załuski - Prezes Honorowy PTZ, Julia Schirmer, Andrzej Krzyżanowski, Tomasz Gołaski.
Tekst Uchwały

Wideo z posiedzenia Senatu

Imienne wyniki głosowania (głosowanie nr 7)

Fotografie z posiedzenia z serwisu fotograficznego Senatu RP


Fotografie z posiedzenia Senatu autorstwa członków dekegacji PTZ


 


Góra strony 


Zostań sponsorem Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego 

    Polskie Towarzystwo Ziemiańskie zintensyfikowało swoją działalność. Rozpoczęliśmy szerokie kontakty z Parlamentarzystami dążąc do wznowienia prac nad ustawą reprywatyzacyjną. Działalność ta wymaga pewnych nakładów finansowych. Przygotowujemy się też do obchodów 25-lecia Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. W związku z tym wszystkich naszych członków i sympatyków zachęcamy do dobrowolnych darowizn na rzecz Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. W tytule przelewu prosimy wpisać "Darowizna na cele statutowe".

                                      
    W rozliczeniu podatkowym darowizny te można odliczyć od dochodu w ramach limitu 6% dochodu.

    O szczegółowym przeznaczeniu środków będziemy informować.

Zostań sponsorem - szczegóły


Góra strony  


Fot. Igor Strojecki