Nowy Newsletter
         PROSIMY O WSPARCIE  facebook  twitter

Dekret o przejęciu lasów

Stanowisko PTZ co do skutków prawnych dekretu PKWN z dnia 12 grudnia 1944 r. o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa:

PTZ stanowisko do dekretu o przejęciu lasów.pdf - plik do pobrania


Wydany przez KRN w 1944 r. Dziennik Ustaw Nr 1 poz. 1, zawierający ustawę o powołaniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, w treści której wymieniono imiennie skład członków PKWN . Nazwiska członków PKWN obecnych na posiedzeniu PKWN w dniu 12.12.1944 r., podczas którego uchwalono dekret o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa podkreślono kolorem pomarańczowym.

Dz. U. Nr 1 poz. 1 skład PKWN.pdf   - plik do pobrania
 


Protokół z posiedzenia PKWN z dnia 12.12.1944 podczas którego uchwalono dekret o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa. Z listy osób obecnych wynika, że w posiedzeniu tym uczestniczyło tylko 4 z 15 imiennie powołanych członków PKWN.

PKWN protokół z posiedzenia 12-12-1944.pdf - plik do pobrania

Jak wynika z treści innych (wcześniejszych) protokołów z posiedzeń PKWN, większość członków PKWN była w dniu 12.12.1944 z wizytą w Moskwie u Józefa Stalina i wróciła z tej wizyty dopiero w dniu 15.12.1944, co z kolei wynika z protokołu z posiedzenia PKWN z dnia 15.12.1944 ( zobacz zbiór PKWN sygn. I/4 karta archiwalna 303) na którym referowano przebieg tej wizyty.


Protokół z posiedzenia PKWN z dnia 19.08.1944, na którym uchwalono Regulamin Urzędowania PKWN, w którym to regulaminie (art. 16) określono konieczne kworum i kryteria wymaganej liczby głosów dla podejmowania uchwał, w tym uchwał co do wydania dekretów z mocą ustawy. W art. 16 postanowiono, jacy członkowie mają podpisywać wydane dekrety. Link do treści samego uchwalonego regulaminu PKWN zamieszczamy poniżej.


PKWN protolół z posiedzenia 19-08-1944.pdf - plik do pobrania

Załącznik do protokołu z posiedzenia PKWN z dnia 12.12.1944 zawierający treść powziętej uchwały, co do Regulaminu Urzędowania PKWN

      PKWN Regulamin Uchwała.pdf - plik do pobrania 


Dziennik Ustaw z 1944 r. Nr 15 poz. 82 zawierający treść dekretu o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa.

Dz. U. Nr 15 poz 82 dekret PKWN o przejęciu lasów.pdf - plik do pobrania


Stosownie do art. 3 lit a) ustawy KRN z dnia 11.09.1944 r. o kompetencji Przewodniczącego Krajowej Rady Narodowej i art. 15 Regulaminu Urzędowania PKWN, dekret ten winien być podpisany łącznie przez:

  1. Przewodniczącego KRN ( Bolesława Bieruta),
  2. Przewodniczącego PKWN (Edwarda Osóbkę-Morawskiego) oraz
  3. Kierownika Resortu Rolnictwa (Andrzeja Witosa).

Tymczasem pod dekretem widnieje tylko podpis Bolesława Bieruta i Edwarda Osóbki-Morawskiego, który pomimo braku jakiejkolwiek uchwały KRN o powołaniu go na stanowisko Kierownika Resortu Rolnictwa i Reform Rolnych używa tytułu tegoż Kierownika.

W tej sytuacji nie sposób nie dojść do przekonania, iż dekret ten (niezależnie od braku kworum przy jego uchwalaniu) jest niewłaściwie podpisany, gdyż brak jest pod nim podpisu Andrzeja Witosa, co powoduje, że również z tego powodu dekret ten nie mógł i nie może stanowić źródła obowiązującego prawa.